Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 33


 

 

Kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan sijaisen määrääminen

 

Kaupunginhallitus 13.12.2021 § 300 

 

 

Kaupunginjohtaja: Hallintosäännön 16 §:ssä määrätään toimialan johtajan, talousjohtajan ja konsernijohtajan sijaisesta seuraavaa: Viranhaltijan esteellisenä tai poissa ollessa toimii sijaisena lautakunnan tai muun toimielimen nimeämä viranhaltija, ellei muuta ole määrätty. Valtuusto määrää sijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli sijaisuus kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa tapauksessa sijaisen määrää kaupunginhallitus.

 

 Hallintosäännön liitteen yksi mukaan kaupunginjohtajan ensimmäinen sijainen on hallintojohtaja, toinen sijainen talousjohtaja, kolmas sijainen konsernijohtaja, neljäs sijainen hyvinvointijohtaja ja viides sijainen tekninen johtaja. Hallintojohtajan ensimmäinen sijainen on talousjohtaja, toinen sijainen asianhallintapäällikkö ja kolmas sijainen hallintopalvelujen toimistosihteeri.

 

 Kunnallisen viranhaltijalain 3 pykälän 3. momentissa säädetään hakumenettelystä poikkeamisesta. Ilman hakumenettelyä virkaan voidaan ottaa sijaiseksi tai avoinna olevaan virkaan määräajaksi. Tällaiset tilanteet mahdollistavat joustavan henkilöstöpolitiikan, koska tällöin sijainen on palkattava varsin nopeasti.

 

 Kunnallisen viranhaltijalain 6.2 §:n mukaan henkilö voidaan ottaa määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta, jos kunta erityisestä syystä yksittäistapauksissa toisin päättää. Säännös tulisi sovellettavaksi myös esimerkiksi silloin kun virkasuhdetta hoitamaan on kuitenkin välttämättömästi saatava henkilö esimerkiksi sijaisuuden tai avoinna olevan viran hoitamiseen.

 

 Kaupunginjohtajalle on perusteltua nimetä määräajaksi uudet sijaiset, koska 27.12.2021 alkaen sekä hallintojohtaja että talousjohtaja ovat poissa ja lisäksi konsernijohtaja hoitaa talousjohtajan tehtävää. Kaupunginjohtajan sijaista tarvitaan mm. vuosilomapäivien pitämisen vuoksi.

 

 Hallintojohtajalle on perusteltua nimetä määräajaksi sijaiset, koska tällä hetkellä konsernijohtaja hoitaa talousjohtajaan tehtävää (1. sijainen) ja hänen on perusteltua jatkaa tätä sijaistusta, ja koska sekä vs. asianhallintapäällikkö (2. sijainen) ja hallintopalvelujen toimistosihteeri (3. sijainen) eivät ole antaneet suostumustaan 1. sijaisuuden välittömään hoitamiseen.

 

 Vs. hallintojohtajan 1. sijainen on perusteltua ratkaista nopeasti, koska jokapäiväisen hallinnon takia tehtävällä pitää olla hoitaja. Olen myöntänyt vuosiloman 27.12.2021 alkaen hallintojohtaja Riikka Borenille.

 

 Hyvinvointijohtaja Petri Moilanen on antanut suostumuksen kaupunginjohtajan 1. sijaisuuden hoitamiseen määräaikaisesti. Hyvinvointijohtaja on kokenut hallinnon virkamies.

 

 Toimistosihteeri Salla Ovaskainen on antanut suostumuksensa hallintojohtajan 1. sijaisuuden hoitamiseen määräaikaisesti. Ovaskainen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri (HTM) Lapin yliopistosta ja työkokemusta hänellä on yhteensä 20 vuotta.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. päättää, että kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii hyvinvointijohtaja 27.12.2021 alkaen siihen saakka, kunnes hallintojohtajan tehtävässä on vakinainen viranhoitaja kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.

2. päättää, että hallintojohtajan 1. sijaisena ja siten vs. hallintojohtajana toimii HTM Salla Ovaskainen 27.12.2021 alkaen siihen saakka, kunnes hallintojohtaja tehtävässä on vakinainen viranhoitaja kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.

3. määrää vs. hallintojohtajan kokonaispalkaksi 5693,31 euroa kuukaudessa 27.12.2021 alkaen.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 86 

 

 

Kaupunginjohtaja: Nurmeksen kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto määrää sijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli sijaisuus kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa tapauksessa sijaisen määrää kaupunginhallitus.

 

 Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.12.2021, että kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii hyvinvointijohtaja 27.12.2021 alkaen siihen saakka, kunnes hallintojohtajan tehtävässä on vakinainen viranhoitaja kuitenkin enintään 26.6.2022 saakka.

 

 Uusi vakinainen hallintojohtaja aloittaa tehtävässään vasta 1.8.2022. Tästä syystä kaupunginhallituksen tekemää kaupunginjohtajan sijaistuspäätöstä on perusteltua jatkaa ja näin sijaistuksen kesto pitenee yhteensä yli 6 kuukauden, joten jatkopäätöksen asiassa tekeekin kaupunginvaltuusto.

 

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että
kaupunginjohtajan 1. sijaisena toimii hyvinvointijohtaja 31.7.2022 saakka.

 

Kaupunginhallitus: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginvaltuusto 30.05.2022 § 33  

455/01.00.01/2021  

 

 

Valtuusto: Ehdotus hyväksyttiin.