Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmeksen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/nurmes/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Siun Soten paikallinen neuvottelukunta
Pöytäkirja 19.05.2022/Pykälä 11 

 

Nurmeksen kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025

 

Siun Soten paikallinen neuvottelukunta 19.05.2022 § 11  

108/00.02.05/2022  

 

Hyvinvointijohtaja: Nurmeksen kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu ma. yhteisökoordinaattorin valmistelemana Nurmeksen hyte-työ-ryhmässä (14 jäsentä). Työryhmässä on edustus kaupungin lisäksi Siun sotesta, Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksesta, Pohjois-Karjalan kansanterveyskeskuksesta, Nurmeksen evankelisluterilai-sesta seurakunnasta, vanhusneuvostosta, vammaisneuvostosta ja nuorisovaltuustosta. Työryhmä on kokoontunut maaliskuun 2021 - huhtikuun 2022 välisenä aikana viisi kertaa.

 

Hyvinvointisuunnitelma sisältää neljä teemaa, näiden alateemat ja niihin liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteitä on yhteensä 24. Teema 1 - hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat on liitetty osaksi kaupungin strategiaa.

 

Hyvinvointisuunnitelman pohjalta valmistellaan laaja hyvinvointi-kertomus kerran valtuustokaudessa. Tätä kokonaisuutta kutsutaan hyvinvointikertomustyöksi, joka  jakaantuu kertomusosaan ja nyt käsiteltävään suunnitelmaosaan. Hyvinvointikertomus valtuusto-kausittaisena prosessina on kuvattu tämän pykälän oheismate-riaalina.

 

Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön vuoden 2023 alusta hyvin-voinnin ja terveyden edistämisen valtionosuuden lisäosa eli hyte-kerroin. Hyte-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoi-tuksen valtionosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Hyte-kerroin ja valtionosuuden lisäosan suuruus määräytyy kahdenlaisten indikaat-torien perusteella:

 

-          toimintaa kuvaavista prosessi-indikaattoreista (peruskoulut, liikunta, kuntajohto)

 

-          tuloksia kuvaavista tulosindikaattoreista (toimeentulotuki, koettu terveys, ylipaino, työkyvyttömyyseläke, kaatumishoitojaksot, koulupudokkaat)

 

Tämän hetkisen tiedon mukaan hyte-kertoimen kautta jaettava sum-ma on n. 100 miljoonaa euroa. Raha ei ole korvamerkittyä, vaan yleiskatteellista, joka siis sisältyy kunnan saamaan valtionosuuteen. Kunta voi käyttää saamansa summan valtionosuuden perusteissa osoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

 

Esimerkiksi 10 000 asukkaan kunnan saama summa lasketaan seuraavasti:

 

 17 €/asukas x 10 000 asukasta x 0,4 = 68 000 euroa tai

 17 €/asukas x 10 000 asukasta x 0,8 = 136 000 euroa.

 

Hallintosäännön 2.luvun 12 §:n mukaan vaikuttamistoimielimiä kaupungissa on nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammais-neuvosto sekä Nurmeksen romanityöryhmä. Jotta hyvinvointi-suunnitelma tulee mahdollisimman laajasti käsiteltyä, on tarkoituk-senmukaista pyytää edellä mainituilta vaikuttamistoimielimiltä lau-sunto valmisteilla olevasta hyvinvointisuunnitelmasta.

 

Ma. yhteisökoordinaattori on kokouksessa läsnä kertomassa yksityiskohtaisemmin hyvinvointisuunnitelmasta.

 

Hyvinvointijohtaja: Neuvottelukunta käy esittelyn pohjalta keskustelun ja päättää merkitä asian tiedoksi.             

  

Siun Soten paikallinen neuvottelukunta: 

 

 Jäsen Merja Jaaranen saapui tämän pykälän käsittely aikana klo 14:20.

 

 Merkittiin tiedoksi.