Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 26.05.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

392/02.06.01.03/2020

 

 

Yhtymähallitus 27.03.2020 § 55

 

 

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen, p. 013 330 4506, ismo.rouvinen@siunsote.fi.

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2019 tuloksen käsittelyä siten, että
- vähennetään poistoeroa 412.443,56 euroa
- tilikauden alijäämä -4.026.731,01 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Yhtymähallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Yhtymähallitus päättää antaa tilintarkastajille tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Yhtymähallitus valtuuttaa viranhaltijat korjaamaan mahdolliset tekniset yms. virheet tilinpäätösmateriaalista ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 on valmistunut. Kuntalain 113 § mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

 Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

 

 Vuosi 2019 oli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Siun soten, kolmas (3) varsinainen toimintavuosi. 1.1.2017 toteutettiin Pohjois-Karjalan maakunnassa historiallinen muutos, kun neljäntoista kunnan sosiaali- ja terveystoimet, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Pohjois-Karjalan pelastuslaitos, Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuolto, NuVa -kuntayhtymä ja Joensuun kaupungin työterveysliikelaitos yhdistettiin yhdeksi uudeksi kuntayhtymäksi.

 

 Siun soten kolmas (3) toimintavuosi oli toimintatapojen yhtenäistämisen ja muutosten läpiviennin sekä synergiaetujen hyödyntämisen aikaa. Toimintatavat palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa olivat aikaisemmin varsin heterogeenisiä. Kansalaisten mahdollisimman yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa samankaltaistettiin. Samaan aikaan palvelujen tuottamistavoissa tehtiin konkreettisia muutoksia, joilla haettiin aikaisempaa parempaa kustannusvaikuttavuutta ja positiivisempaa asiakaskokemusta. Tehdyistä muutoksista olemme saaneet sekä kiitosta, että kritiikkiä. Siun sote kuntayhtymän toiminta koskee tavalla tai toisella lähes kaikkia Pohjois-Karjalan asukkaita.

 

 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan omistajakunnat asettavat sitovan talousraamin Siun sotelle. Kolmannelle toimintavuodelle asetettu taloudellinen tavoite oli todella tiukka, eikä Siun sote kyennyt muuttamaan toimintaansa niin paljon, että talousraamissa olisi pysytty, vaan asetettu raami ylitettiin n. 0,6 prosenttiyksikköä. Siun soten kulukehitystä vuonna 2019 voidaan, alkuperäisen budjettiraamin ylityksestä huolimatta, pitää aikaisempien vuosien tapaan varsin maltillisena. Verrattaessa valtakunnallisesti toimialalla tapahtuneeseen kulukehitykseen tai aiempaan sote-kulujen kehitykseen Pohjois-Karjalassa, Siun soten voidaan todeta pitäneen tiukkaa kulukuria vuonna 2019. Kolmen ensimmäisen toimintavuoden keskimääräinen kasvuprosentti on noin 0,97 prosenttia toimintakulujen osalta. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat samaan aikaan kasvaneet 0,78 prosenttia. Siun soten valmisteluvaiheessa tavoitteeksi Siun soten kustannuskehitykselle annettiin enintään 1,2 prosenttia, mikä on kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana toteutunut.

 

 Kuntayhtymän kolmannen toimintavuoden alkuperäisessä talousarviossa tavoiteltiin edellisvuoden tapaan nollatulosta. Vuoden 2019 lopulla yhtymävaltuusto hyväksyi talousarviomuutoksen siten, että tilikausi olisi 15 milj. euroa alijäämäinen. Tilikausi muodostui lopulta noin 4,0 milj. euroa alijäämäiseksi pääasiassa johtuen potilasvakuutuksen aiempia vuosia positiivisemmasta kehityksestä sekä valtion maksamista sotaveteraanien korvauksista, joka oli seurausta vuoden 2019 lopulla tehdystä lakimuutoksesta. Jäsenkuntien omistajaohjaus kiinnitti vuoden 2019 jäsenkuntien maksuosuudet 2,8 prosenttia vuoden 2018 talousarviosummaa suuremmaksi. Koska jäsenkuntien maksuosuudet muodostavat yli 85 prosenttia kuntayhtymän tulovirrasta, niin kiinteässä rahoitusmallissa toimintakulujen hallinta korostuu.

 

 Kuntayhtymän investointimenojen toteumaksi alkuperäisessä talousarviossa oli määritelty 40,5 milj. euroa, josta yli puolet oli rakennushankkeita. Hankekohtaisesti tarkasteltuna laajennus J2:n toteuma oli talousarvion mukainen 14,4 milj. euroa. Hanke on edennyt yhtymävaltuuston hyväksymän kokonaisbudjetin 42,2 milj. euroa puitteissa. Tämän lisäksi kiinteille sairaalalaitteille oli talousarviossa varattu 5,9 milj. euroa, joka tulee riittämään. Loput hankinnoista tapahtuvat vuoden 2020 puolella. Rakentamisen lisä- ja muutostöitä tilattiin n. 2,6 milj. euron edestä. Vuodelle 2020 siirtyneet erät on jo huomitoitu vuoden 2020 talousarviossa. J2 -tilat valmistuivat joulukuussa 2019 aikataulun mukaisesti ja ne on otettu käyttöön helmi-maaliskuun aikana 2020. Vuoden lopussa kuntayhtymän lainakanta oli 98,7 milj. euroa ja konsernin lainakanta oli vastaavasti 111,2 milj. euroa.

 

 Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2019 oli 7 865 työntekijää. Kuntayhtymän konsernin henkilöstö oli vuoden lopussa 8 514 työntekijää, josta 86 työntekijää Siun työterveys Oy:ssä, 555 työntekijää Polkka Oy:ssä ja 8 työntekijää Tikkamäen Palvelut Oy:ssä.

 

 Vuoden 2019 aikana Siun soten konsernissa tapahtui muutos koskien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ict-palvelujen uudelleen organisoimista. Meita  Siun talous Oy, PTTK sekä Saimaan talous ja tieto oy perustivat vuoden 2018 lopulla Meidän it ja talous Oy:n (Meita) sekä Efetta Oy:n. Ensin mainittu perustettiin omistajayhteisöjen palvelutuottajaksi kolmen (3) maakunnan alueella (Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala) ja jälkimmäinen omistajakonsernien markkinoilla toimivien yritysten palvelutuottajaksi. Meidän it ja talous Oy (Meita) eikä Efetta Oy ole Siun soten tytäryhtiöitä, Siun sote omistaa kummastakin 8 %.

 

 Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen. Tytäryhtiöiden osuus konsernitaseesta oli 8,9 prosenttia.

 

 Tilikauden päättymisen jälkeen Valtineuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä, joiden tarkoituksena on hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä sekä suojella riskiryhmiä. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan valmiuslain, tartuntatautilain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

 

 

Tarkastuslautakunta 19.05.2020 § 76

 

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 Päätösesitys tehdään kokouksessa.

 

 

Päätös Tilintarkastaja jätti 19.5.2020 tilintarkastuskertomuksen, jossa tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Puheenjohtajan päätösesitys:

Tarkastuslautakunta

merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 ja tilintarkastajalle annetun vahvistusilmoituskirjeen.

Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi ja samalla Jorma Nurkkala poistui myös kokouksesta kello 13.01. Estellisyys: osallisuusjäävi.

Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Leena Timonen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Tarkastuspäällikön esteellisyysperuste:tilivelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Pauli
Tahvanainen.

 

 

Selostus Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

 

 Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus (Kuntalaki 125 §).

 

 Vastuunalainen tilintarkastaja esittelee vuoden 2019  tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

 

Tarkastuslautakunta 26.05.2020 § 82

 

 

 

Päätösehdotus Puheenjohtaja:

 

 

   Tarkastuslautakunta:

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallitukselle ja yhtymävaltuustolle tiedoksi.

2. esittää Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymävaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvollisille) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. -31.12.2019.

 

 

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi puheenjohtajan esitykset yksimielisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että vastuunalainen tilintarkastaja Jorma Nurkkala poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.

Merkitään pöytäkirjaan, että tarkastuspäällikkö Leena Timonen poistui esteellisenä päätöksenteon ajaksi kokouksesta. Tarkastuspäällikön esteellisyysperuste: tilvelvollinen viranhaltija.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi puheenjohtaja Pauli Tahvanainen.

 

 

Selostus Tarkastuslautakunta 19.05.2020 § 76

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa