Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 01.10.2020/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


ESSOTEn, KSSHP:n ja Siun soten yhteisen yrityksen perustaminen

2599/00.01.02.01/2020

 

 

Yhtymähallitus 01.10.2020 § 173

 

 

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen, puh. 013 330 4503, ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle

1. että Siun sote perustaa esittelyosassa mainitun osakeyhtiön yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (ESSOTE) kanssa,

2. että Siun sote suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähinnan, enintään 105.000 euroa,

3. että pääomituksen edellyttämä määräraha katetaan investointiosan sisältä,

4. hyväksyä liitteiden mukaiset, osakeyhtiön perustamista koskevat asiakirjat: luonnoksen yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi ja merkitä tiedokseen luonnoksen yhtiön kanssa solmittavaksi palvelusopimukseksi,

5. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan asiakirjat ja hyväksyä niihin mahdollisesti tehtävät tarpeelliset teknisluonteiset ja muut merkitykseltään vähäiset sisällölliset muutokset.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Suunnitelma yhteisen yhtiön perustamiseksi

 

KSSHP, ESSOTE ja Siun sote ovat valmistelleet yhteisen osakeyhtiön perustamista. Yhtiön tehtävänä on vuokrata ja myydä lääkäreiden ja muiden sote-alan asiantuntijoiden työpanosta omistajakuntayhtymiensä käyttöön. Yhtiön tavoitteena on kapasiteetin hyödyntämisen kautta lisätä  ja vahvistaa kuntayhtymien toimintaa ja taloutta sekä lisätä näiden vetovoimaisuutta niin sote-alan ammattilaisten kuin asiakkaiden näkökulmasta.

 

Yhteisen yhtiön perustamisesta ja yhteistyöstä päättävät kunkin kuntayhtymän toimielimet. KSSHP:n hallituksen päätettävänä asia on 23.9.2020 ja ESSOTEn hallitus käsittelee asiaa 8.10.2020.

 

Mitä yhteisellä yhtiöllä tavoitellaan?

 

Tulevaisuudessa kuntayhtymien lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden saatavuuden ennakoidaan olevan maakuntasairaaloissa entistäkin haasteellisempaa. Samalla vaativien hoitojen tarve lisääntyy, kun väestö ikääntyy. KSSHP:ssä, ESSOTEssa ja Siun sotessa uskotaan, että nyt suunnitteilla olevalla kuntayhtymien välisellä yhteistyöllä voidaan parantaa kaikkien kolmen sairaalan toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Yhteistyön ansiosta niistä saadaan luotua esim. valinnanvapaus- ja vakuutusasiakkaiden keskuudessa entistä houkuttelevampia hoitopaikkoja.

 

Yhteistyön voimin omistajakuntayhtymät pystyvät vahvistamaan asemaansa johtavina ja monipuolisina hoitojen tarjoajina ja osaamiskeskuksina Suomessa, parantamaan tuottavuuttaan ja nopeuttamaan hoitoon pääsyä. Tämä edesauttaa myös oman alueen potilaiden hoitoa.

 

Yhteistyön mahdollisuuksia on tunnistettu erityisesti sellaisten vaativien hoitomuotojen alueella, jotka eivät ole suoraan paikkasidonnaisia ja joilla mittakaavan myötä olisi saavutettavissa hyötyjä. Potilaille voidaan yhtiön avulla turvata nopea hoitoon pääsy, paras mahdollinen lääketieteellinen osaaminen sekä tehokkaat ja katkeamattomat hoitoketjut.

 

Sote-alan ammattilaisille yhtiö puolestaan tarjoaa lisää töitä ja ansioita sekä mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen.

 

Asian valmistelun tausta

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (KSSHP) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) ovat alkuvuonna 2019 laatineet esiselvityksen kuntayhtymien keskussairaaloiden yhteistyön tiivistämisestä. Esiselvityksen jälkeen yhteistyötä lähdettiin  valmistelemaan liikelaitoskuntayhtymä -mallin suuntaan. Valmistelun edetessä on ehdotettu perustettavaksi yhteinen osakeyhtiö, joka toimisi hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä (in-house).

 

Asiaa ovat olleet valmistelemassa ohjausryhmä ja seuraavat työryhmät: ydinryhmä, (kliiniset palvelut) ja tukipalveluryhmä (talous-, hallinto-, henkilöstö- ja muut tukipalvelut). Henkilöstön näkökulman huomioimiseksi on em. ryhmiin osallistunut myös henkilöstöjärjestöjen edustajia. Lisäksi tukipalveluryhmän alla on asiaa valmistellut erillinen henkilöstöryhmä. Asiantuntijapalvelua asian valmisteluun on hankittu KPMG Oy:ltä. Siun sote liittyyi kesällä 2020 yhteisen yhtiön valmisteluun.

 

Valmistelun edetessä asiaa on esitelty kuntayhtymien käytäntöjen mukaisesti niiden ja alueen kuntien päättäjille. Siun sotessa hanketta esiteltiin yhtymähallitukselle 15.9.2020.

 

Miten yhteinen yhtiö toimisi?

 

Tarkoituksena on, että yhtiö hankkii asiakkaita ja toimii markkinointikanavana sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden suuntaan. Yhtiön toiminnasta hyötyviä asiakkaita olisivat sekä omistajakuntayhtymien omat potilaat ja asiakkaat että omistajakuntayhtymien väliset asiakkaat. Yhtiö pyrkisi hankkimaan omistajakuntayhtymiensä asiakkaiksi potilaita myös muista sairaanhoitopiireistä (joilla on esim. vaikeuksia pysyä hoitotakuussa).

 

Yhtiön ydinprosesseiksi on kirjattu resurssien hallinta ja ohjaus, toiminnan suunnittelu sekä asiakashankinta. Yhtiö vuokraisi alussa kuntayhtymien palvelutuotantoon lääkäreitä ja muita sote-asiantuntijoita, jotka tekisivät työtä yhtiön kautta. Toiminnan kasvaessa ammattilaisia voisi olla myös yhtiön palveluksessa.

 

Yhtiötä on sitä valmisteltaessa kuvattu sanoilla "light in-house".

  • In-house kuvaa yhtiön sidosyksikköasemaa eli sitä, että omistajakuntayhtymät voivat hankkia siltä palveluita niitä erikseen kilpailuttamatta.
  • Sana light eli kevyt tulee siitä, että yhtiön toiminta pohjautuu lääkäriresurssien ja muiden sote-ammattilaisten vuokraukseen ja asiakashankintaan.
  • Yhtiö ei itsessään tuota hoitopalveluja, vaan varsinainen palvelutuotanto toteutetaan omistajakuntayhtymissä.

 

Ammattilaiset voisivat yhtiön kautta tarjota työpanostaan esimerkiksi lähi- sekä etävastaanotto- ja etäseurantapalveluihin. Toiminnassa on tarkoitus aluksi keskittyä vaativiin hoitoihin, joita olisivat esimerkiksi gastro-, orto- (selkä, proteesi), trauma- ja urologiakirurgia, mutta myös muiden hoitojen tarjoaminen yhtiön kautta on mahdollista. Etäpalveluiden tarve on asiaa valmisteltaessa tunnistettu ennen kaikkea psykiatrian, geriatrian ja perusterveydenhuollon alueilla.

 

Potilasohjaus yhtiön sisällä tapahtuu omistajakuntayhtymien kautta. Potilaille tarjotaan nopea hoitoon pääsy, paras mahdollinen lääketieteellinen osaaminen sekä tehokkaat ja katkeamattomat hoitoketjut.

 

Yhtiöllä voi olla pieni määrä omia hallintoresursseja. Yhtiö ostaa lähtökohtaisesti tukipalvelunsa omistajakuntayhtymiltä ja muilta sidosyksiköiltä. Palveluita voidaan ostaa hankintalain puitteissa myös vapailta markkinoilta.

 

Yhtiön talous

 

Yhtiön tulot muodostuvat omistajien maksamista palvelumaksuista, joiden määrä perustuu palveluiden käyttöön. Yhtiön menot syntyvät pääasiassa sote-alan ammattilaisille maksettavista palkkioista ja muista työnantajakuluista sekä kuluista, jotka koostuvat omistajien palveluihin ja ammattilaisten rekrytointiin kohdistuvista markkinointitoimista. Yhtiön oma kustannusrakenne pidetään mahdollisimman kevyenä.

 

Lähtökohtana on, että yhtiö ei tavoittele voittoa. Mahdollinen tulos ohjataan yhtiön toiminnan kehittämiseen tai yhtiön perimien palvelumaksujen alentamiseen.

 

 

Yhtiön omistussuhteet

 

Perustajaosakkaat (KSSHP, ESSOTE ja Siun sote) lähtisivät osakeyhtiöön mukaan yhtäläisin periaattein ja omistusosuuksin (kukin kuntayhtymä 33,33 %). Yhtiöön on mahdollista liittyä myöhemmin myös muita kuntasektorin toimijoita. Sijoitettava pääoma olisi kaikille suuruudeltaan 100 - 105 tuhatta euroa. Määräraha mahtuu Siun soten vuoden 2020 investointiohjelman sisälle, eikä tarvitse näin erillistä päätöstä.

 

KSSHP:n ja ESSOTEn osalta hankkeen yhteistoiminnallisuus on huomioitu prosessin edetessä mm. eri työryhmien jäsenyyksissä. Siun soten edustajat eivät ole voineet näihin osallistua, koska se liittyi valmisteluun varsin myöhäisessä vaiheessa. Yrityksen perustamista on käsitelty Siun soten yhteistyötoimikunnassa § 63 / 16.9.2020. Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedokseen. Keskustelua käytiin mm. siitä, mihin työnantajaliittoon yhtiö liittyy ja mitä työehtosopimusta sovelletaan. Todettiin, että yhtiö päättää näistä aikanaan. Kokouksessa kysyttiin myös, huomioidaanko yhtiön kautta tehtävä työ työaikalainsäädännön mukaiseen  enimmäistyömäärään. Kokouksen jälkeen sekä Super että JHL ovat toimittaneet kokouksen puheenjohtajalle , että yhtiössä tavoiteltava työehtosopimus olisi KVTES. Niin ikään kokouksen jälkeen valmisteluorganisaatiolta saadun tiedon mukaan yhtiön kautta tehtävää työtä ei lasketa työaikalainsäädännön mukaiseen enimmäistyöaikaan mukaan. Viime kätisen tulkinnan asiasta tekee kuitenkin AVI.

 

Esityslistan ovat luonnokset yhtiöjärjestykseksi, osakassopimukseksi. Ei- julkisina liitteinä ovat luonnos palvelusopimukseksi, taloudelliset laskelmat, liiketoimintasuunnitelma ja liiketoimintaan liittyvät riskit (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24.1 § 17. kohta).

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa