Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 53


3 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

1046/02.06.01.03/2021

 

 

Yhtymähallitus 31.03.2021 § 53

 

 

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen

 ismo.rouvinen@siunsote.fi

 Puh. 013 330 4506

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden 2020 tuloksen käsittelyä siten, että

- vähennetään poistoeroa 412.443,56 euroa
- tilikauden alijäämä -4.965.248,70 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille.

Yhtymähallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.

Yhtymähallitus päättää antaa tilintarkastajille tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen ja valtuuttaa yhtymähallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen.

Yhtymähallitus valtuuttaa virkakoneiston korjaamaan mahdolliset tekniset yms. virheet tilinpäätösmateriaalista ennen yhtymävaltuuston käsittelyä.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että pelastuslaitoksen erillistilinpäätöksessä s. 133 ollut tuloslaskelma on ollut väärä, ja se on korvattu oikealla.

 

 

Selostus Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 on valmistunut. Kuntalain 113 § mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntayhtymäkonsernin, tulee lisäksi laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

 

Vuosi 2020 oli Siun soten, neljäs varsinainen toimintavuosi, joka oli maailmanlaajuisen koronapandemian leimaama. Tilanne on vaikuttanut myös kuntayhtymän toimintaan ja varautumiseen merkittävästi. Valtioneuvosto hyväksyi maaliskuussa 2020 Suomeen poikkeusolot, jonka mukaisesti myös kuntayhtymässä otettiin käyttöön normaaliolojen häiriötilanteen mukainen johtamisjärjestelmä ja varautuminen.

 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan omistajakunnat asettavat sitovan talousraamin Siun sotelle. Neljännelle toimintavuodelle asetettu taloudellinen tavoite oli todella tiukka, eikä sitä asetettaessa ollut mitään tietoa maailmanlaajuisesta, myös Pohjois-Karjalaan tulevasta pandemiasta. Siun sote ei uudessa toimintaolosuhteessa voinut muuttaa toimintaansa niin paljon, että talousraamissa olisi pysytty, vaan asetettu raami ylitettiin n. 0,7 prosenttia. Siun soten kulukehitystä vuonna 2020 voidaan, alkuperäisen budjettiraamin ylityksestä huolimatta, pitää aikaisempien vuosien tapaan varsin maltillisena. Verrattaessa valtakunnallisesti toimialalla tapahtuneeseen kulukehitykseen tai aiempaan sote-kulujen kehitykseen Pohjois-Karjalassa, Siun soten voidaan todeta pitäneen tiukkaa kulukuria vuonna 2020 ja onnistuneen taloudenhallinnassa hyvin.

 

Tilikausi muodostui lopulta noin 5,0 milj. euroa alijäämäiseksi pääasiassa koronaepidemiasta johtuvien normaalitoimintaan nähden ylimääräisten kustannusten vuoksi. Ilman koronaepidemian aiheuttamaa kustannuspiikkiä kuntayhtymän tulos vuodelta 2020 olisi ollut hyvin lähellä alkuperäisen talousarvion nollatulosta. Jäsenkuntien omistajaohjaus kiinnitti vuoden 2020 jäsenkuntien maksuosuudet 2,2 prosenttia vuoden 2019 talousarviosummaa suuremmaksi. Neljän ensimmäisen toimintavuoden toimintakulujen keskimääräinen kasvuprosentti on ollut noin 1,25 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat samaan aikaan kasvaneet 1,14 prosenttia. Siun soten valmisteluvaiheessa tavoitteeksi Siun soten kustannuskehitykselle annettiin enintään 1,2 prosenttia, mikä on neljän ensimmäisen toimintavuoden aikana lähestulkoon toteutunut koronaepidemiasta huolimatta.

 

Koronavirustilanteen konkretisoitumisella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntayhtymän talouteen myös kuluvan vuoden osalta. Valtion myöntämä koronatuki on erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta ohjautunut peruskunnille ja näin ilmeisesti tapahtuu myös kuluvan vuoden aikana. Omistajakunnat ovat reagoineet tähän lähtemällä valmistelemaan kuntayhtymän perussopimuksen muutosta, joka mahdollistaisi aikaisemmista vuosista poiketen ylimääräisten maksujen keräämisen normaalien jäsenkuntien maksuosuuksien lisäksi.

 

Kuntayhtymän investointimenojen toteumaksi alkuperäisessä talousarviossa oli määritelty 34,3 milj. euroa, josta yli puolet oli rakennushankkeita. Laajennus J2 otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Uusiin tiloihin sijoittuivat mm. päivystys, tehohoito ja lasten sairaala. Toiminta käynnistyi suunnitelmien mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Kokonaisuutena hanke pysyi sille varatussa yhtymävaltuuston hyväksymässä budjetissa 42,8 milj. euroa, mikä sisälsi mahdolliset indeksikorjaukset.  Laajennus J2-hankkeen kokonaistoteuma oli lopulta 42,7 milj. euroa (99,8 %).

 

Uusista rakennushankkeista keskussairaalan peruskorjaushanke (E-hanke) sai STM:n poikkeusluvan kesällä 2020. Rakennusurakkaan liittyvien A- ja I-siiven (1. vaihe) rakentaminen alkoi lokakuussa. E-siiven (2. vaihe) osalta toteutussuunnittelu on parhaillaan menossa. Peruskorjaushanke E:n kustannusarvio on noin 64,8 milj. euroa sisältäen toimintavarustuksen. Kokonaisuutena kuntayhtymän investoinnit toteutuivat 13,2 milj. euroa muutetun talousarvion alapuolelle. Vuoden lopussa kuntayhtymän lainakanta oli 136,8 milj. euroa ja konsernin lainakanta oli vastaavasti 163,1 milj. euroa.

 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 31.12.2020 oli 7314 työntekijää. Vuotta aikaisemmin kirjoilla oli 7431 työntekijää. Kokonaisuudessaan kuntayhtymän henkilöstömäärä väheni tilivuonna noin 1,6 prosenttia. Konsernin henkilöstö oli vuoden lopussa 7 905 työntekijää, josta 70 työntekijää Siun työterveys Oy:ssä, 524 työntekijää Polkka Oy:ssä ja 9 työntekijää Tikkamäen Palvelut Oy:ssä. Vuonna 2020 Siun soten konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia. Kuntayhtymän talouden haasteet siirtyivät palveluostojen säästötavoitteiden myötä myös tytäryhtiöille, jotka emon lailla aloittivat kertomusvuoden vaihtuessa yt-neuvottelut toiminnallisista ja taloudellista syistä. Koronaepidemia aiheutti niin Siun sotelle kuin tytäryhtiöille isot haasteet toiminnan järjestelyissä nopealla aikataululla, mikä muutti toiminnallisia suunnitelmia ja aiheutti taloudellisia haasteita. Tytäryhtiöiden osuus konsernitaseesta oli 9,2 prosenttia.

 

Tilikauden päättymisen jälkeen koronaepidemia vaikuttaa edelleen erittäin merkittävästi kuntayhtymän toimintaan. Parhaillaan henkilöstön resursseja kohdistuu maakunnan asukkaiden koronarokotusten suunnitteluun ja toteutukseen. Rokottamisen tekee tällä hetkellä erittäin haastavaksi rokotteiden hidas saatavuus, jonka pelätään pitkittävän koronapandemian kestoa maailmanlaajuisesti ja niin myös Pohjois-Karjalassa.