Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 97

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2020

500/00.01.03.00/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 97

 

 

Lisätiedot Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen

ilkka.naukkarinen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4503

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimintavuodesta 2020 tiedokseen, ja antaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntien ja -kaupunkien hallituksille, yhtymävaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja Siun soten toimialuejohtajille.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, asiakaslaki) 24 § edellyttää selvityksen tekemistä kunnanhallitukselle vain sosiaaliasiamiehen toiminnasta, mutta tämä selvitys sisältää tietoa myös potilasasiamiehen toiminnasta.

 

Selvitys koostuu sosiaali- ja potilasasiamiehille tulleiden yhteydenottojen sekä kuntakyselyvastausten tarkastelusta. Koska Siun soten alueella kunnat ovat luovuttaneet sote-palveluiden järjestämisvastuun kuntayhtymälle, annetaan selvitys tiedoksi ensin Siun soten yhtymähallitukselle ja sen jälkeen jäsenkunnille. Selvitykseen kuuluu lain perusteella myös varhaiskasvatuksen palvelut, jotka ovat kuntien vastuulla. Yksityiset sote-palvelutuottajat voivat ostaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelun Siun sotelta. Näitä asiakkaita on noin 80.

 

 Sosiaali- ja potilasasimiehiin tehdyt yhteydenotot lisääntyivät vuonna 2020 runsaalla 6 %:lla 2017 kappaleeseen, josta osan selittää koronaan liittyvät yhteydenotot. Merkittävin lisäys oli sosiaalihuoltoa koskevien yhteydenottojen määrässä, jotka kasvoivat lähes neljänneksellä, ja josta vammaispalveluja ja lastensuojelua koskevat yhteydenotot selittävät ison osan. Ikääntyineiden palveluihin liittyviä kontakteja on myös suhteellisesti paljon, mutta niiden määrä ei lisääntynyt. Tavallisimmat syyt yhteydenottoihin liittyivät päätöksiin tai sopimuksiin, palvelun toteuttamiseen tai asiakkaan saamaan kohteluun. Osa asioista liittyi myös  Kelan tai apteekkien palveluihin.

 

Terveydenhuoltoa koskevat yhteydenotot olivat suunnilleen edellisvuotisella tasolla, mutta perusterveydenhuoltoa koskevat kontaktit lisääntyivät ja erikoissairaanhoitoa koskevat vähenivät. Pth:ssa yhteydenotto koski useimmiten avosairaanhoitoa, jossa oli selvää kasvua. Myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin ja tk-vuodeosastohoitoon liittyvät yhteydenotot lisääntyivät. Esh:sta yhteydenottoja tuli selvästi eniten operatiivisen alueen palveluista, mutta jotka vähenivät kuitenkin selvästi vuoden takaisesta. Käytetty tilastointi ei vastaa täysin sairaalan kilinikkajakoa. Yhteydenotot liittyvät valtaosiltaan julkisiin palveluihin, yksityispuolen palveluihin liittyvät kontaktit ovat pieni osa.

 

Varhaiskasvatuksesta tulleiden yhteydenottojen määrä oli vähäinen, jota osaltaan voi selittää se, etteivät henkilökunta ja asiakkaat riittävästi tunne sosiaaliasiamiehen palveluja. Esim. koronaan liittyvät epäkohdat eivät tulleet yhteydenotoissa esille lainkaan. Palautteiden perusteella todetaan, että kuntien varhaiskasvatuksen www-sivuilla olisi hyvä tiedottaa laajemmin sosiaaliasiamiespalvelusta ja muista asiakkaiden oikeuksista.

 

Raportissa tarkastellaan myös asiakkaan ja potilaan oikeusturvakeinoja, joihin kuuluvat mm. muistutukset ja kantelut, joissa sosiaali- ja potilasasiamieht avustavat asiakkaita ja potilaita. Muistutusten määrä on ollut Siun soten alueella viime vuosina kasvava, ja ne kohdistuvat sosiaalihuollossa valtaosin samoihin palveluihin kuin edellä mainitut sosiaalihuollon palveluihin liittyvät yhteydenotot, eli lastensuojeluun ikääntyneiden palveluihin ja vammaispalveluihin. Kanteluiden määrä on  vähäinen ja suunta lievästi laskeva. Nämä kohdistuvat pääosin samoihin palveluihin kuin muistutukset.

 

Terveydenhuoltoa koskevat muistutukset lisääntyivät yli 11 %, ja niistä isompi osa kohdistui erikoissairaanhoitoon. Muistutukset kohdistuivat moniin eri palveluihin, eikä niissä nouse esiin selkeästi mikään yksikkö. Terveydenhuollon kanteluita tehtiin vähän, ja niissäkin suunta on ollut lievästi laskeva Siun soten aikana. Potilasvahinkojen määrä on ollut viimeiset kolme vuotta melko vakaa, mutta korvattujen vahinkojen määrä on lievästi noussut.

 

Raportissa on katsaus sosiaali- ja potilasasiamiesten tekemiin toimenpiteisiin, joista yleisimpiä ovat neuvonta ja muu oikeusturvaneuvonta. Lisäksi raportissa tehdään selkoa ns. kuntakyselyn pohjalta saaduista vastauksista sosiaalihuollon eri palvelukokonaisuuksista, varhaiskasvatuksesta ja terveydenhuollosta.

 

Raportin alussa olevasta tiivistelmästä ja lopussa tehtävästä pohdinnasta saa hyvän kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tilasta asiakkaiden näkökulmasta. On kuitenkin huomattava, että raportissa ei luodata niitä asiakas- ja potilaskontakteja, joissa ei ole kontaktoiduttu sosiaali- ja potilasasiamiehiin. Näitä on kuitenkin valtaosa noin 160.000 vuotuisesta palvelusuoritteeseen liittyvästä asiakas- ja potilaskontaktista.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa