Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 100

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta

1872/03.00.00.00/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 100

 

 

Lisätiedot Toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen

ilkka.pirskanen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4500

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon asiassa:

Valmisteluun osoitetun kokonaisrahoituksen taso on liian alhainen hyvinvointialueiden käynnistämiseen liittyviin kustannuksiin ja tarvittavaan valmistelutyöhön nähden.

Hyvinvointialueille tasasuuruisena jaettavan perusosan tulee olla vähintään yksi viidesosa tai suurempi sekä vuosina 2021 että 2022. Näin huomioidaan, että jokaisen hyvinvointialueen on tehtävä tietyt toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen liittyvät toimenpiteet asukaspohjasta tai järjestäjien määrästä riippumatta.

Järjestämisvastuullisten määrään perustuva määrärahan jakoperuste on epäreilu niille alueille, joilla muutosprosessia sujuvoittavia uudistuksia on jo tehty ennakollisesti kuntien kustannuksella. Järjestämisvastuullisten määrän painoarvoa määrärahan jakoperusteessa tulee pienentää, jotta ennakollisesti kuntien kustannuksella tehdyt oikeansuuntaiset muutokset eivät vähennä nyt alueelle jaettavaa valtionavustusta.

On välttämätöntä, että hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien järjestämisvastuun siirron valmisteluun, erityisesti uudistuksesta johtuviin ICT-muutoskustannuksiin, ohjataan myös muuta valtion talousarvion mukaista rahoitusta muistioluonnoksen mukaisesti.

Yhtymähallituksella ei ole lausuttavaa HUS-yhtymän valmistelun rahoituksen määräytymisperusteisiin.

 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Selostus Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän toiminnan valmisteluun myönnettävästä rahoituksesta.

 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetussa lakiesityksessä (jatkossa voimaanpanolaki) säädetään hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymälle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin hyvinvointialueille ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi osoitetun valtionavustuksen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.

 

Hyvinvointialueesta annetun lakiesityksen 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä perustettaisiin 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa voimaanpanolain 8 §:ssä tarkoitettu väliaikainen valmistelutoimielin ja 1 päivästä maaliskuuta 2022 lukien vaaleilla valittu aluevaltuusto.

 

Voimaanpanolain 15 §:ssä säädetään hyvinvointialueelle sen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä aiheutuvien kustannusten rahoittamisesta ennen vuotta 2023. Toiminnan rahoitus vuosina 2021 ja 2022 perustuu valtion varoista maksettavaan valtionavustukseen.

 

Vuoden 2021 yleisavustus on tarkoitus maksaa hyvinvointialueille voimaanpanolain tultua voimaan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella. Avustus myönnettäisiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena 1 päivänä heinäkuuta 2021 lukien hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän valmistelusta aiheutuneiden kustannusten kompensoimiseksi.

 

Vuosina 2021 ja 2022 avustukset hyvinvointialueille määräytyisivät perusosaan sekä asukasmäärän ja nykyisten järjestämisvastuullisten määrään perustuvilla kriteereillä. Määrärahasta enintään yksi viidesosa jaettaisiin kullekin hyvinvointialueelle tasasuuruisena osana (perusosa). Määrärahasta enintään kaksi viidesosaa jaettaisiin hyvinvointialueiden alueiden kuntien asukasmäärien perusteella (asukasmäärä). Määrärahasta jaettaisiin enintään kaksi viidesosaa hyvinvointialueen alueella voimaanpanolain voimaantullessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä järjestävien viranomaisten lukumäärän perusteella (järjestämisvastuullisten määrä).

 

Liitteenä ovat lausuntopyyntö, asetusluonnos, muistioluonnos sekä viimeisimmät 20.5.21 päivitetyt koelaskelmat. Liitemateriaali kokonaisuudessaan löytyy Lausuntopalvelusta

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9c3f43e-ea28-464d-87bc-2ae1e7523524

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa