Dynasty tietopalvelu Haku RSS Siun sote

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/siunsote/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhtymähallitus
Pöytäkirja 27.05.2021/Pykälä 93

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Osavuosikatsaus 1/2021

Osavuosikatsaus 1/2021

786/00.01.03.00/2021

 

 

Yhtymähallitus 27.05.2021 § 93

 

 

Lisätiedot Talousjohtaja Ismo Rouvinen

ismo.rouvinen@siunsote.fi

Puh. 013 330 4506

 

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Pirskanen Ilkka:

 

 Yhtymähallitus päättää merkitä osavuosikatsauksen 1/2021 tiedokseen ja saattaa sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että osavuosikatsauksen s. 27 ensimmäisen kappaleen kolme  ensimmäistä lausetta poistetaan, muutoin ehdotus on aikaisemman mukainen.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Selostus Kuntayhtymässä on valmisteltu tammi-huhtikuun tietojen perusteella 1. osavuosikatsaus kuluvalta vuodelta. Osavuosikatsauksilla raportoidaan talouden ja toiminnan toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa; huhtikuun ja elokuun lopussa. Kolmas eli viimeinen raportti on tilinpäätös, joka kattaa koko vuoden seurannan.

 

Kuntayhtymän toimintaa värittää edelleen koronaepidemia. Kevään aikana koronarokotusten suunnittelu ja käytännön järjestelyt ovat olleet merkittävä ponnistus, johon oman haasteensa on tuonut koronarokotusten niukka saatavuus. Myös THL:n muuttuvien ohjeistusten noudattaminen nopealla aikataululla on vaatinut organisaatiolta hyvää reagointikykyä. Tällä hetkellä koronarokotukset etenevät hyvällä vauhdilla ja myös ajanvarausjärjestelmän toimivuus ja siihen liittyvät toimintatavat ovat parantuneet merkittävästi.

 

Strategisten mittareiden seurannan osalta kuntayhtymässä on valmisteltu alkuvuoden aikana lähestymistapaa, joka on ollut koekäytössä johtoryhmän raportoinnissa. Säännöllisesti johtoryhmässä seurattavia asioita ovat tällä hetkellä yhtymävaltuustoon nähden sitovat tavoitteet. Koska nykyiset sitovat tavoitteet valmistuivat ennen kuntayhtymän strategian valmistumista, niin kuukausittain seurattavia mittareita on kehitetty siten, että ne perustuisivat entistä paremmin uusittuun strategiaan. Uusittu strateginen mittaristo tuodaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi toukokuun hallituksen yhteydessä erillisessä ta-kirjan päivityspykälässä.

 

Kuntayhtymän henkilöstömäärä 30.4.2021 oli yhteensä 7 561 työntekijää. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 huhtikuun tilanteeseen verrattuna 169 henkilöllä. Henkilömäärä kasvoi kaikilla toimialueilla, paitsi pelastuslaitoksella. Siun soten työntekijöistä 88 % työskentelee kokoaikaisesti ja 12 % osa-aikaisesti. Koko kuntayhtymän henkilöstön työkykyperäisten sairauspoissaolopäivien yhteismäärä on vähentynyt noin 13 % verrattuna edellisvuoteen. Suhteutettuna henkilötyövuosiin työkykyperäiset työpäivät ovat vähentyneet 0,6 pv / henkilötyövuosi.

 

Talouden toteutuminen ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen näyttää siltä, että kuluvan vuoden taloustavoitetta ei tulla saavuttamaan lähinnä koronaepidemian vuoksi. Emokuntayhtymän tulosennuste on tällä hetkellä 15,0 milj. euroa alijäämäinen ja koko kuntayhtymän alijäämäisyyden arvioidaan olevan samaa tasoa, koska Pelastuslaitos arvio oman toimintansa talousarvion mukaiseksi. Tällä hetkellä näyttää, että kuntayhtymän normaali toiminta on ylittämässä talousarvion noin viisi miljoonaa euroa. Koronaepidemia aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kaikille toimialueille myös kuluvana vuonna. Koronaepidemian arvioidaan lisäävän toimintakuluja noin 14 milj. euroa, josta valtiolta saatu ensimmäinen koronatuki tuo lisätuloja neljän miljoonan euron verran. Näin ollen koronaepidemian nettovaikutus olisi jäämässä tänä vuonna vähintään 10 milj. euroa tappiolliseksi, ellei valtion taholta ole tulossa lisäkorvauksia. Siun soten näkökulmasta olisi erittäin tärkeää, että mahdolliset lisäkorvaukset maksettaisiin suoraan sote-palvelujen järjestäjälle. Tämän asian viestimiseksi valtion suuntaan tehdään järjestelmällisesti toimenpiteitä usealla eri taholla.

 

Tuloslaskelmaennusteen mukaan tulopuolella muita myyntituottoja on toteutumassa 1,2 milj. euroa (-4,0 %) ja maksutuottoja 2,4 milj. euroa (-4,8 %) talousarviota vähemmän. Molempien erien talousarvion alittumisen arvioidaan johtuvan koronaepidemian aiheuttamasta asiakasmäärien vähenemisestä, maksutuotoissa lisäksi lakimuutoksen vaikutus on nähtävissä. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa (0,1 %) talousarviota suurempana, koska valtiolta ollaan saamassa 4,1 milj. euroa suoraan sairaanhoitopiireille maksettavaa koronatukea.

 

Menopuolella avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaan.  Henkilöstökulujen arvioidaan alittavan talousarvion 6,1 milj. euroa (1,7 %). Kuluvalle vuodelle talousarvioon on budjetoitu normaalin henkilökunnan lisäksi paljon sellaisia virkoja / toimia, joita yritetään saada täytettyä. Henkilöstön tietyissä ammattiryhmissä olevan haasteellisen saatavuuden vuoksi palvelujen tarvitsemaa vajetta on jouduttu aikaisempien vuosien tapaan paikkaamaan ostopalveluilla ja tämä näkyy henkilöstökulujen alituksena sekä palvelujen ostojen ylityksenä. Talouden seurannan kannalta olisi parempi, jos budjetointi saataisiin tulevaisuudessa tehtyä entistä realistisemmin oman henkilökunnan ja ostopalvelujen välillä.

 

Palvelujen ostot ovat ylittymässä 19,0 milj. euroa (9,2 %) pääasiassa lastensuojelun haasteellisen tilanteen, vuokratyövoiman käytön sekä potilasvakuutuksen takia. Materiaaliostoissa talousarvio olisi ylittymässä 2,5 milj. euroa (4,6 %) pitkälti koronaepidemian aiheuttaman materiaalimenekin kasvun seurauksena. Poistojen ja rahoituskulujen arvioidaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina.

 

Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit kuntayhtymässä ovat 34,2 milj. euroa, josta Pelastuslaitoksen osuus on 1,4 milj. euroa. Investointien painopiste taloussuunnittelukaudella on E-siiven peruskorjaushankkeen toteuttamisessa. E-hankkeen ensimmäiseksi toteutettavaa A-siipi on toteutusvaiheessa, sen arvioidaan valmistuvan osittain jo 30.9.2021 ja kokonaan hanke on valmis 31.5.2022. Muilta osin E-hankkeen toteutussuunnittelu on edelleen valmistelussa. ICT-investoinneissa merkittävin hanke on uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä (Aster-hanke), jonka toimittajaksi on valittu Cerner Limited Ireland. Aster-hanke etenee ja suunnitteluprojekti on päättymässä elokuun lopussa. Siun sotessa käyttöönoton ajankohdan on arvioitu olevan vuosien 2023 - 24 paikkeilla. Kuluvalle vuodelle Aster-hankkeeseen on varattu 7,0 milj. euroa, josta on toteutunut 0,5 milj. euroa (7,3 %).

 

Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investoinneista on toteutunut huhtikuun lopussa 4,1 milj. euroa (12,0 %). Pelastuslaitoksen osalta on toteutunut 0,6 milj. euroa (45,0 %). Investointien toteuman arvioidaan kuluvana vuonna toteutuvan talousarvion alapuolelle, johtuen pääasiassa sekä E-hankkeen että Aster-hankkeen arvioitua maltillisemmasta toteumasta.

 

Osavuosikatsaus 1/2021 on liitteenä.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa