Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/PKMKL/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maakuntahallitus
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 120


 

Aluekehittämiskeskustelut 2024

 

Maakuntahallitus 28.08.2023 § 97 

 

 

 

Vuoden 2024 aluekehittämiskeskustelujen käynnistys

 

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa päivätyssä 15.6.2023 kirjeessään (VN/18234/2023-TEM-1) vuoden 2024 aluekehittämisen keskusteluista. Kirje linjaa myös valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen valmistelun käynnistymisen.

 

Aluekehittämisen keskusteluja on toteutettu vuosittain alueiden kehittämisen

ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanolain (756/2021, toimeenpanolaki) mukaisesti. Keskustelujen tavoitteena on pyrkiä valtion ja alueiden tahojen yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä alueiden kehittämisen suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Aluekehittämiskeskusteluprosessin valmistautumiseen kuuluu kansallisen ja maakunnallisten tilanne- ja kehityskuvien laatiminen. Kansallisen tilanne- ja kehityskuvan tärkeimpiä havaintoja käsitellään 31.10.2023 Aluekehityksen tilanne- ja kehityskuva -webinaarissa. Tämä mahdollistaa vuoropuhelun ja yhteisen ymmärryksen vahvistumisen aluekehittämisen tilanteesta ennen seuraavia aluekehittämiskeskusteluja. Aluekehittämisen keskustelujen seuranta toteutetaan puolivuosittain. Syksyn aikana valtioneuvoston ja maakuntien edustajat käyvät vuoropuhelua tulevien aluekehittämiskeskustelujen keskusteluteemoista.

 

Syksyllä 2023 on tarkoitus järjestää ensimmäisen kerran poliittisen johdon aluekehittämisen keskustelut, jotka luovat foorumin valtion ja maakuntien poliittisen johdon vuoropuhelulle aluekehittämisestä ja siten laajentavat valtion ja alueiden vuoropuhelua ja lisäävät vaikuttavuutta. Alustava päivämäärä näille keskusteluille on 3.10.2023, mutta keskustelujen toteutuminen on vielä monilta osin auki.

 

Valtioneuvosto päättää hallituskausittain valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehittämispäätös). Aluekehittämispäätöksellä ohjataan eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä ja toimenpiteiden yhteensovittamista. TEM valmistelee aluekehittämispäätöksen yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden aluekehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa hallituskauden ensimmäisen vuoden loppuun mennessä. Valmistelu tehdään syksyn 2023 aikana. Itä-Suomen maakuntien edustajana työryhmässä toimii aluekehitysjohtaja Eira Varis.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden 2024 aluekehittämiskeskustelujen käynnistymisen ja aluekehittämispäätöksen valmistelun.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.
Hannu Mikkilä palasi kokoukseen klo 10.25 ennen päätöksen tekoa.

 

Lisätietoja

Eira Varis, aluekehitysjohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 307 4806

 

 

 

Pia Pitkänen, aluekehitysasiantuntija

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 040 559 2210

 

 

 

Maakuntahallitus 23.10.2023 § 120  

229/03.05.00/2023  

 

 

Poliittisen johdon aluekehittämiskeskustelut 3.10.2023

 

Aluekehittämisen keskusteluja on toteutettu vuosittain alueiden kehittämisen

ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanolain (756/2021, toimeenpanolaki) mukaisesti. 3.10.2023 järjestettiin ensimmäisen kerran maakuntaliittojen poliittisen johdon aluekehittämiskeskustelut elinkeinoministeri Rydmanin kanssa, jotka tarjosivat mahdollisuuden vuoropuheluun alueiden näkemyksistä ja odotuksista. Keskustelun viestit otetaan huomioon sekä valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen että vuoden 2024 aluekehittämiskeskustelujen valmistelussa. Tilaisuuteen osallistuivat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen, maakuntahallituksen jäsen Helena Pakarinen ja virkahenkilöistä aluekehitysjohtaja Eira Varis.

 

Tilaisuudessa Itä-Suomen 5 minuutin puheenvuoron käytti maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Etelä-Savosta. Pohjois-Karjalan maakunnan edustajan 3 minuutin puheenvuoron käytti  maakuntavaltuuston puheenjohtaja Seppo Eskelinen. Pohjois-Karjalan               puheenvuorossa nostettiin esille seuraavat asiat:

. EU:n alue- ja rakennepolitiikka: Harvan asutuksen kriteerin turvaaminen on Suomen kokonaissaannon etu ja siksi myös kansallisesti tärkeä. Geopoliittisen tilanteen muutoksen vuoksi Suomen itärajan alueiden elinvoimaisuus on turvattava. Tämä tulee olla Suomen kansallinen tavoite ja mukana seuraavan ohjelmakauden kriteeristössä.

. Monivuotinen rahoituskehys MFF: Jäsenmaiden maksuosuuksia ei tule lisätä eikä alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitusta avata loppuohjelmakaudelle.

. Kansallinen aluepolitiikka: Pohjoisen ohjelman ja Itä-Suomen vision toimenpiteiden resurssointi

. Kansallisen aluepolitiikan rahoitusinstrumentti AKKE: Maakuntien omaehtoisen kehittämisen rahoitus (AKKE) tulee sisällyttää valtion budjettiin jatkossakin. Nk. CBC-AKKE- rahoitus tulee suunnata täysimääräisenä niille raja-alue maakunnille, joille se oli tarkoitettu.

. Tasapuolinen saavutettavuus ja energiahuolto: Sujuvien liikenneyhteyksien turvaaminen on perusta eri alueiden elinvoimaisuudelle. Tasapuolinen energiahuolto on tärkeää koko maan kannalta. Tällä hetkellä tuulivoiman rakentaminen itäiseen Suomeen näyttää melko mahdottomalta, joten on tuettava muita uusiutuvia energianlähteitä, tai energiapuutteita on kompensoitava.

 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että poliittisen johdon aluekehittämis-keskustelut olivat onnistuneet.  Ne loivat mahdollisuuden maakuntien yhtäaikaiseen vuoropuheluun vastuuministerin kanssa, ja myös tilaisuuden eri maakunnille kuulla toistensa näkemyksiä.

 

Aluekehittämiskeskusteluprosessin valmistautumiseen kuuluu kansallisen ja maakunnallisten tilanne- ja kehityskuvien laatiminen. Kansallisen tilanne- ja

kehityskuvan tärkeimpiä havaintoja käsitellään 31.10.2023 Aluekehityksen

tilanne- ja kehityskuva -webinaarissa. Syksyn aikana valtioneuvoston ja maakuntien edustajat käyvät vuoropuhelua tulevien aluekehittämiskeskustelujen keskusteluteemoista. Valtioneuvoston aluekehittämispäätös valmistuu joulukuussa.

 

 Ehdotus  (MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi 3.10.2023 järjestetyt poliittisen johdon aluekehittämiskeskustelut.

 

 Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.

 

Lisätietoja

Eira Varis, aluekehitysjohtaja

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 050 307 4806

 

 

 

Pia Pitkänen, aluekehitysasiantuntija

 

etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi, puh. 040 559 2210