Dynasty tietopalvelu Haku RSS Outokummun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/Outokumpu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 22.06.2022/Pykälä 18 

Okun Energia Oy:n sähköjohdon sijoittamislupahakemus tilalle 309-407-83-21

41/10.03.00.10/2022

 

Rakympj 22.06.2022 § 18   

  

 

Selostus Okun Energia Oy hakee lupaa saada sijoittaa keskijänniteilmajohto tilalle 309-407-83-21 Ruoholahti. Kyseisen kiinteistön osalta Okun Energia Oy ei ole päässyt sopimukseen kiinteistön omistajan kanssa puuston poistamisesta ja korvaamisesta. Hakemuksessa on esitetty vaihtoehto 1:n mukainen keskijänniteilmajohto liitekartta 1:n mukaisesti, ja sen lisäksi vaihtoehtona 2 maakaapelointi. Maakaapelointi tulisi maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tehdä koko rakenteilla olevan ilmajohtoverkon alueelle, joka nostaisi vaihtoehto 2:n huomattavasti kalliimmaksi.

 

  Joensuun Seudun yleiskaava 2020 mukaan aiotut sijoittamiset sijaitsevat maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

 

 Rakennusvalvonnan toimesta on lähetetty kuulemiskirje kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistaja on ilmoittanut vastauksessaan, että ei vastusta ilmajohdon rakentamista, mutta vaatii korvausta puuston lisäksi myös menetetystä työajasta ja kohteessa käymisestä johtuvista kilometrikorvauksista. Näihin Okun Energia ei ole suostunut. Kiinteistön omistaja myös tiedustelee, onko rakennusvalvontaviranomaisella toimivaltaa asiassa, koska kiinteistön omistajan mukaan hän on hyväksynyt johdon sijoittamisen.

 

 Hakija on antanut vastineen kiinteistön omistajan vastaukseen. Vastineen mukaan sopimusta johdon sijoittamisesta ei ole allekirjoitettu.

 

 Maankäyttö- ja rakennuslain § 161 mukaisesti:

 

Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.

 Maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 81 mukaisesti edellä mainitusta päätöksestä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin rasiteoikeuden haltijan ja rasitetun kiinteistön kohdalle. Kiinteistörekisteriin merkitty rasite on voimassa vaikka kiinteistön omistajuus vaihtuisi.

 

Vaikutusarviointi Ei vaikutusten arviointia

 

Valmistelija Rakennustarkastaja

 

Lisätietoja Rakennustarkastaja Janne Korpela, 044 755 9333, janne.korpela@outokummunkaupunki.fi             

 

Esittelijä Rakennustarkastaja

 

Päätösehdotus Rakennus- ja ympäristöjaosto päättää:
1. että keskijänniteilmajohto sijoitetaan hakijan hakemuksen liitekartan 1 mukaisesti
2. ja että päätöksen saatua lainvoiman, se lähetetään maanmittauslaitokselle merkittäväksi kiinteistörekisteriin.

 

Päätös Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 ______________________