Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ilomantsin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/ilomantsi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sote-neuvottelukunta
Pöytäkirja 27.09.2022/Pykälä 12


Liite 1 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021

 

 

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys toimintavuodesta 2021

 

Sote-neuvottelukunta 27.09.2022 § 12  

374/00.02.05/2022  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Marjut Ahokas, marjut.ahokas@ilomantsi.fi.

 

Siun sote kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksen toimintavuodelta 2021 kokouksensa 20.6.2022 §:ssä 144. Hallitus on merkinnyt selvityksen tiedokseen ja päättänyt antaa sen edelleen tiedoksi jäsenkuntiensa hallituksille, yhtymävaltuustolle, tarkastuslautakunnalle ja Siun soten toimialuejohtajille.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin kuuluu seurata asiakkaiden oikeuksien ja
aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain. Laki sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, asiakaslaki) 24 § edellyttää
selvityksen tekemistä kunnanhallitukselle vain sosiaaliasiamiehen
toiminnasta, mutta tämä selvitys sisältää tietoa myös potilasasiamiehen
toiminnasta.


Selvitys koostuu sosiaali- ja potilasasiamiehille tulleiden yhteydenottojen
sekä kuntakyselyvastausten tarkastelusta. Koska Siun soten alueella
kunnat ovat luovuttaneet sote-palveluiden järjestämisvastuun
kuntayhtymälle, annetaan selvitys tiedoksi ensin Siun soten
yhtymähallitukselle ja sen jälkeen jäsenkunnille. Selvitykseen kuuluu lain
perusteella myös varhaiskasvatuksen palvelut, jotka ovat kuntien
vastuulla. Yksityiset sote-palvelutuottajat voivat ostaa sosiaali- ja
potilasasiamiespalvelun Siun sotelta. Näitä asiakkaita on noin 80.


Yhteydenottojen määrä sosiaali- ja potilasasimiehiin tasaantui vuonna
2021 edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin yhteydenottoja oli yhteensä 2017 kappaletta. Yhteydenottoja vuonna 2021 oli yhteensä 1934. Koronaan liittyvät yhteydenotot näkyivät edelleen tilastoissa,
mutta muutoin yhteydenottojen määrä esimerkiksi sosiaalihuollon palveluissa on vähentynyt ja palannut vuoden 2019 tasolle.


Yhteydenotot koskivat pääasiassa ikäihmisten palveluja,
vammaispalveluja ja lastensuojelua. Tavallisimmat yhteydenotot liittyivät päätöksiin tai sopimuksiin, palvelun toteuttamiseen tai asiakkaan saamaan
kohteluun. Osa asioista liittyi myös Kelan tai apteekkien palveluihin.

 

Terveydenhuoltoa koskevat yhteydenotot olivat suunnilleen
edellisvuotisella tasolla, kuitenkin perusterveydenhuoltoa koskevien yhteydenottojen määrä kasvoi 660:stä 704:ään. Erikoissairaanhoitoa koskevien yhteydenottojen määrä pysyi ennallaan. Perusterveydenhuollossa yhteydenotto koski useimmiten
avosairaanhoitoa ja liittyi edellisvuoden tapaan korona-asioihin. Muutoin
yhteydenotoissa oli tarkasteluvuonna esillä hoitoon pääsyyn ja
terveysasemilla käyttöön otettuun tiimimalliin liittyvät asiat.
Erikoissairaanhoidon osalta yhteydenottoja sosiaali- ja potilasasiamiehiin
tuli selvästi eniten operatiivisen alueen palveluista, mutta kuitenkin selvästi vuoden takaista vähemmän.


Varhaiskasvatuksesta tulleiden yhteydenottojen määrä oli vähäinen, mitä
osaltaan voi selittää se, etteivät henkilökunta ja asiakkaat riittävästi tunne
sosiaaliasiamiehen palveluja. Palautteiden perusteella todetaan, että
kuntien varhaiskasvatuksen kotisivuilla olisi hyvä tiedottaa laajemmin
sosiaaliasiamiespalvelusta ja muista asiakkaiden oikeuksista.


Raportissa tarkastellaan myös asiakkaan ja potilaan oikeusturvakeinoja,
joihin kuuluvat muun muassa muistutukset ja kantelut, joissa sosiaali- ja
potilasasiamieht avustavat asiakkaita ja potilaita. Muistutusten määrä on
ollut Siun soten alueella viime vuosina kasvava, sosiaalihuollon palveluissa
ne kohdistuvat valtaosin samoihin palveluihin kuin edellä mainitut
sosiaalihuollon palveluihin liittyvät yhteydenotot asiamiehiin eli
lastensuojeluun, ikääntyneiden palveluihin ja vammaispalveluihin.
Kanteluiden määrä on tarkastelujakson aikana pysynyt tasaisena liikkuen
20 kappaleen molemmin puolin vuosittain. Kantelut kohdistuvat pääosin
samoihin palveluihin kuin muistutukset.


Terveydenhuoltoa koskevien muistutusten määrä on kasvanut tasaisesti
tarkastelujaksolla 2019 - 2021. Vuonna 2021 hieman aikaisempaa
suurempi osa muistutuksista kohdistui erikoissairaanhoitoon. Muistutukset
kohdistuivat moniin eri palveluihin, eikä niissä nouse esiin selkeästi mikään
yksikkö. Terveydenhuollon kanteluita tehtiin vähän ja niissäkin suunta on
ollut lievästi laskeva. Potilasvahinkojenvahinkoilmoitusten määrä on laskenut viime vuodesta, ja korvattujen vahinkojen määrä on laskenut samassa suhteessa.


Raportissa on katsaus sosiaali- ja potilasasiamiesten tekemiin
toimenpiteisiin, joista yleisimpiä ovat neuvonta ja muu
oikeusturvaneuvonta. Lisäksi raportissa tehdään selkoa kuntakyselyn
pohjalta saaduista vastauksista sosiaalihuollon eri palvelukokonaisuuksista, varhaiskasvatuksesta ja terveydenhuollosta.
 

Esittelijä  

 

Päätösehdotus Siun sote neuvottelukunta päättää1. merkitä sosiaali- ja potilasasiamiesten selvityksen toimintavuodesta 2021 tiedokseen.

2. esittää, että sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys toimintavuodesta 2021 saatetaan edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi