Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 18.10.2021/Pykälä 51


 

Työllisyyspalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

 

HETYJ 18.10.2021 § 51  

1965/02.02.00.00/2021  

 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 11.10.2021 § 405 vuoden 2022 talousarvion kehykset. Päätöksen mukaan lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotusten tulee olla valmiina 29.10.2021. Talousarvion käsittely jatkuu siten, että kaupunginjohtajan talousarvioehdotus valmistuu 11.11. ja kaupunginhallituksen 1. käsittely pidetään 16.11. Veropäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa 15.11. Kaupunginhallituksen esitys vuoden 2022 talousarvioksi käsitellään valtuustossa joulukuun 13. päivä.

 

Seuraavassa esitettävä Työllistäminen-tulosalueen talousarvioesitys on edellä mainitun kaupunginhallituksen hyväksymän kehyksen mukainen.

 

Toiminnan kuvaus 2022 ja keskeiset muutokset

 

Kaupungin työllisyystoiminta tähtää kaupungin elinvoiman ja työllisyyden edistämiseen etupainotteisesti sekä työttömyyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, laskemiseen valtakunnalliselle tasolle. Työllisyyttä edistävä toiminta perustuu työnhakijoiden ja työnantajien yksilölliseen kohtaamiseen vastaten heidän palvelutarpeisiinsa oikea-aikaisesti ja ennakoivasti. Työmahdollisuuksia ja työllisyyttä edistäviä palveluita järjestetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Työllisyystoiminnan kehittämisessä hyödynnetään tietoa palvelujen vaikuttavuudesta sekä huomioidaan koronapandemian jälkeiset muutokset työelämässä.

 

Työllisyyspalvelujen palveluvalikko edistää nopeaa työllistymistä sekä tarjoaa palveluita pidempään työttömänä oleville joensuulaisille. Työnhakijoiden ja työnantajien matalan kynnyksen palvelupisteenä toimii ohjaus- ja neuvontapalvelu Luotsi, joka sisältää alle 30-vuotiaille tukea ja palveluita tarjoavan Ohjaamon. Luotsin kautta on saatavissa duuniagentin henkilökohtaista valmennusta, yritysagentin palveluita sekä laajalti kumppanitoimijoiden toteuttamia ja ESR-rahoitteisesti hankittuja palveluita. Työkyvyn selvittelyyn tarjotaan tukea Topakka-hankkeen työkykykoordinaattoreiden sekä ostopalvelujen avulla. Luotsin ja Topakan palvelut ovat kokonaisuudessaan ESR-rahoitteisia päättyen kesäkuussa 2023. Hankkeiden lisäksi työllisyyttä edistäviä palveluita järjestetään kaupungin ylläpitämän, lakisääteisen monialainen yhteispalvelu TYP:n kautta.

  

Työttömän työnhakijan yhtenä tukimuotona on työllistyminen kaupungin varoin palkkatuella eri toimialueille tai työllisyyspalvelujen ylläpitämään Taitamoon. Taitamossa tarjotaan monipuolisia, avoimien työmarkkinoiden kysyntää vastaavia työtehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää työnhakijan osaamista tai selvittää työkykyä. Toimintaan voi osallistua työsuhteen, työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan päätöksen perusteella. Taitamon lisäksi Työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ostopalveluina. Kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluina järjestettävä toiminta siirtyy hyvinvointilaueiden vastuulle vuonna 2023.

 

Kaupunki on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa keväästä 2021 alkaen toimien Joensuun seudun työllisyyden kuntakokeilun vastuukuntana. Kuntakokeilun tehtävänä on tarjota tiivistä yksilöllistä valmennusta sekä asiakkaan tarpeiden mukaan kohdennettuja palveluita kohti avoimia työmarkkinoita. Kuntakokeilu siirsi alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien sekä Kelan työttömyysetuutta saavien lakisääteiset palveluvastuut TE-toimistolta kunnalle määräajaksi. Samalla kunnan työnjohtoon siirtyi TE-toimiston henkilöstöä kokeilun ajalle. TE-toimiston henkilöstöresurssin lisäksi kaupunki on resurssoinut kuntakokeiluun omaa henkilöstöä kuntakokeilulainsäädännön mukaisesti.

 

Työnhakijan palvelujen lisäksi työllisyyttä edistetään tarjoamalla työnantajille tukea työllistämiseen.  Merkittävimpänä tukimuotona on työllistämisen kuntalisä, joka on määräaikainen rahallinen korvaus työnantajalle työllisyyspalvelujen työttömänä olevan asiakkaan työllistämisestä. Vuonna 2022 korotettua kuntalisää esitetään myönnettäväksi alle 25-vuotiaille, yli 55-vuotiaille sekä maahanmuuttajille.

 

Kaupungin työllisyyttä edistävä toiminta tukee valmistautumista työllisyyden palvelurakenneuudistukseen, minkä myötä suurin osa työllisyyden hoidon palveluvastuista siirtyy TE-toimistolta kunnan järjestämisvastuulle vuonna 2024. Erityisesti ESR-hankkeet Luotsi ja Topakka sekä työllisyyden kuntakokeilu vaikuttavat tulevaisuuden kuntajohtoisten työllisyyspalvelujen muotoútumiseen tunnistaen työnhakijoiden palvelutarpeita, kehittäen palveluita sekä tehden tiivistä työnantajayhteistyötä. Toiminnan sisällöllisen kehittämisen lisäksi tulevaan muutokseen vastataan organisoitumalla tehokkaasti ja taloudellisesti sekä luomalla vaikuttavat työllisyyden edistämisen palveluprosessit. Työllisyyden edistäminen nähdään yhtenä merkittävimmistä keinoista kaupungin elinvoiman edistämiseksi.

 

Tässä talousarviossa esitetään kahden uuden sosiaaliohjaajan resurssia työllisyyden kuntakokeiluun (työnantaja SiunSote), yhtä uutta valmentajaa sekä kahta uutta ohjaamotyöntekijää, joista toinen rahoitetaan kokonaisuudessaan TEM:n erillisrahoituksella.

 

Toiminnalliset tavoitteet 2022

 

Strategian painopiste ja tavoitelinjaus pohjautuvat konsernistrategian valmistelumateriaaliin ja ne voivat vielä muuttua. Mikäli muutoksia tapahtuu, päivitetään painopiste ja linjaus vastaamaan valtuuston hyväksymää strategiaa.

 

Strategian painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu

Tavoitelinjaus:

Valmistaudumme kasvaviin työllisyyden edistämisen vastuihin työelämälähtöisesti ja puolitamme työttömyyden. Painamme työttömyysasteen valtakunnalliselle tasolle ja katkaisemme kuntalaisten työttömyyden nopeasti.

 

Tavoitetaso 2025:

Työttömyysaste on 10 %

Toiminnallinen tavoite 2022

Mittari ja tavoitetaso 2022

Vastuutaho

Tilanne xx/2022

Toteumaennuste

Työttömyys vähenee

 

- Työttömyysaste, tavoite 12 %

 

- Pitkäaikaistyöttömien määrä, kääntynyt nousevasta laskevaksi

 

henkilöstö- ja

työllisyysjaosto

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Kaupungin työllisyyttä edistävä toiminta on vaikuttavaa

 

- työttömyyden katkeaminen 3 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta, tavoitteena  60 %: asiakkaista

 

- asiakkuus päättyy avoimille työmarkkinoille (tutkintoon johtavaan koulutukseen tai muuhun toimeentuloon turvaavaan ratkaisuun esim. eläkkeelle), tavoitteena ratkaisuprosentti 70 %

 

henkilöstö- ja

työllisyysjaosto

 

 

Edistämme työllisyyttä tiiviissä verkostoyhteistyössä

 

- työllisyyttä edistävät ESR-hankkeet sekä työllisyyden kuntakokeilu etenevät tavoitteiden mukaisesti, mittarina ESR-hankkeiden ja kuntakokeilun mittaristo

 

- työnantajakontaktien määrä 800 /vuosi ja niiden kautta tapahtuneet työllistymiset 200

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

 

 

 

 

Valtuustotason tavoitteiden lisäksi määriteltävät Henkilöstö- ja työllisyysjaoston seuraamat tavoitteet ja mittarit:

 

Toiminnallinen tavoite 2022

Mittari ja tavoitetaso 2022

Vastuutaho

Tilanne xx/2022

Toteumaennuste

Maahanmuuttajien työllistyminen

-Maahanmuuttajien työttömyys, < 30 %

 

-Maahanmuuttajien aktivointiaste, 60 %

 

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Nämä täytetään ovk vaiheessa

Uusien kuntakokeiluasiakkaiden työttömyyden kesto

-Virta yli 3kk työttömyyteen, < 40 %

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

Kuntakokeiluasiakkaiden aktivointiasteen kehitys

-Tavoitteena aktivointiasteen nousu, >35 %

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

 

 

Alle 30-v työllistyminen

-Virta yli 3kk työttömyyteen, < 30%

 

-Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä alle 30-vuotiaista, < 10 %

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

Opinnollistettujen työtehtävien kehittäminen Taitamossa ja kaupungin hallintokunnissa

-Uusien opinnollistettujen työtehtävien määrä, 30

henkilöstö- ja työllisyysjaosto

 

 

 

Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet

 

 

Lisätietoja:

 

-          Käyttötaloustaulukon taloussuunnitelmavuosien tulot ja menot viedään budjetointijärjestelmään vasta kaupunginjohtajan esitykseen.

 

-          Työllisyyden tulosalue koostuu neljästä kustannuspaikasta, jotka ovat: Työllistäminen 1411, Työllistämishankkeet (kuntakokeilu) 1471, Työllisyyspalvelut 1481 ja Työmarkkinatuki 1482.

 

Kustannuspaikalla Työllisyyspalvelut on nousua toimintakatteessa kuluvaan vuoteen verrattuna n. 138 000 €. Tämä johtuu pääosin uusien Kauppakadun määräaikaisten toimitilojen vuokrista, Ohjaamoon palkattavan määräaikaisen (1/2022-12/2022) psykiatrisen sairaanhoitajan toimesta sekä varautumisesta lakisääteiseen pohjoismaisen työllisyydenhoidon palvelumalliin.

 

Kustannuspaikalla Työllisyyshankkeet toimintakate nouseen n. 207 000 € verrattuna kuluvaan vuoteen. Nousu johtuu pääosin kahden sosiaaliohjaajan ja yhden valmentajan kustannuksista. Kaikki vakanssit ovat uusia ja määräaikaisia.

 

Kustannuspaikalla Työmarkkinatuki on nousua kuluvaan vuoteen nähden n. 230 000 €. Työmarkkinatukea ennakoidaan maksettavan tulevana vuonna 10 milj. €, kun kuluvana vuonna kustannuksia kertyy ennusteen mukaan n. 11 milj. €

 

-          Nousua koko tulosalueella yhteensä toimintakatteessa, verrattuna kuluvaan vuoteen on n. 590 000 € ja verrattuna tilinpäätökseen 2020 nousua on n. 680 000 €.

 

Valmistelija: kansliapäällikkö, työllisyyspäällikkö

 

Kansliapäällikön esitys:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä työllisyys-tulosalueen talousarvioehdotuksen vuodelle 2022.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työllisyyspäällikkö Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.