Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 20.10.2022/Pykälä 32 

 

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen hyväksyminen vuosille 2023-2026

 

JVJK 20.10.2022 § 32  

3610/02.02.00.00/2022  

 

Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2023-2026 liitteenä.

 

Joensuun Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys 2023-2026 on laadittu kaupunginhallituksen 3.10.2022 hyväksymän vuoden 2023 talousarvion kehyksen mukaisesti. Joensuun Vesi on liikelaitos, jonka talousarvio ja -suunnitelma ovat kaupungin talousarvion ja -suunnitelman erillinen osa.

 

Kaupunginhallituksen vuoden 2023 talousarvion kehyksessä on Joensuun Vedelle asetettu 2,3 miljoonan euron tulostavoite kuluvan vuoden tulostavoitteen ollessa 2,65 euroa. Tulostavoitteessa on huomioitu kaupunkirakennepalvelujen Joensuun Vedelle maksama 0,265 miljoonan euron (v. 2022 0,26 miljoonaa euroa) korvaus huleveden viemäröinnistä. Lisäksi laitos maksaa peruspääomasta ja lainoista konsernille sopimuksenmukaiset korot, yhteensä 1,133 miljoonaa euroa. Talousarvion kehyksen mukaan Joensuun Veden maksuja esitetään korotettavaksi noin 4,8 % tulevalle vuodelle.  Maksujen korotustarve johtuu ensisijaisesti yleisen kustannustason noususta (mm. sähköenergia, materiaalit, polttoaineet ja palkat). Lisäksi siihen vaikuttavat investointien osalta verkoston peruskorjaustarpeen kasvu, vedenjakelun turvaavien hankkeiden toteuttaminen (mm. Niinivaaran uusi vesitorni) sekä jätevedenpuhdistamon toiminnan turvaa-minen Kuhasalossa myös tulevaisuudessa.

 

Joensuun Veden vesi- ja jätevesimaksutulot esityksessä perustuvat pitkäaikaisen seurannan ja kuluvan vuoden ennusteen perusteella tarkistettuihin vedenkulutus- ja jätevesimääräennusteisiin sekä noin 4,8 %:lla korotettuihin maksuihin. Laskutettavien vesi- ja jätevesikuutioiden arvioidaan pysyvän noin entisellä tasollaan. Tilaustyö- ja liittymismaksutulojen arvioidaan pysyvän lähestulkoon kuluvan vuoden ennusteen tasossa. Yhteisviemäröintisopimustulojen arvioidaan hieman kasvavan kuluvana vuonna toteutetun yhteisviemäröintisopimuspäivityksen myötä. Vesihuoltolain mukainen kaupungilta perittävä korvaus yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä määräytyy sopimuksen mukaisesti. Hulevesimaksut liittymismaksuja lukuun ottamatta sisältyvät jätevesimaksuihin.

 

Henkilökunnan rekrytoinnissa noudatetaan tehtyä henkilöstösuunnitelmaa.

 

Joensuun Veden investointitaso tulee olemaan edelleenkin korkea hankkeiden priorisoinnin noudattaessa seuraavia periaatteita:

. Veden laadun ja jakelun turvaaminen

. Vesihuoltoverkostojen osalta uudisrakentamisen ja riittävän saneeraustoiminnan jatkaminen

. Jätevedenpuhdistamotoiminnan tehokas hoitaminen

 

Veden laadun ja jakelun turvaamisen kannalta merkittävin investointi vuodelle 2023 on Niinivaaran vanhan ylävesisäiliön korvaavan uuden ylävesisäiliön rakentamisen aloittaminen.

 

Yhdyskuntatekniikan kanssa yhteisesti laadittu rakennuttamisohjelma sisältää vesihuoltoverkoston uudisrakentamiskohteet, joilla mahdollistetaan tontinluovutusohjelman toteutuminen sekä katusaneerauksen ja kehittämishankkeiden yhteydessä toteutettavat kohteet. Merkittävimpiä yhteisohjelman asuntoalueiden uudisrakentamiskohteista ovat Karhunmäen sekä Multimäen alueiden jatkorakentaminen. Lisäksi yhteishankkeista toteutuksessa ovat mm. Räätälin-, Suutarin- ja Sirrinkatu sekä Näädänkatu.

 

Joensuun Veden oman verkostosaneerausohjelman toteuttaminen korjausvelan vähentämiseksi on käynnissä ja vuonna 2023 jatketaan edelleen toimenpiteitä Kiihtelysvaaran siirtoviemärin osalta ja toteutetaan mm. paineviemärien vesistöalitus välillä Hasanniemi-Kuhasalo. Etäluentajärjestelmän rakentamista on toteutettu vuosina 2019-2022 ja sitä jatketaan edelleen tulevana talousarviovuonna. Etäluettavia vesimittareita on tähän mennessä asennettu noin 4 500 kappaletta ja niiden asentaminen kuluttajille jatkuu vaiheittain. Vuonna 2023 uudistetaan lisäksi asiakas- ja laskutushallintajärjestelmä seudullisena yhteishankkeena.

 

Vuonna 2021 laaditun aurinkoenergiaselvityksen perusteella jatketaan tulevina vuosina energiatehokkaiden kohteiden rakentamista kasvattaen näin omaa sähkönenergian tuotantoa. Vuonna 2023 päivitetään myös Joensuun Veden ikääntynyttä ajoneuvokalustoa.

 

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolla investointihankkeet vuonna 2023 keskittyvät puhdistusprosessin tehostamiseen ja rakennusten peruskorjaukseen.

 

Lisätietoja: Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen

 

Joensuun Veden johtajan päätösehdotus:

Joensuun Vesi -liikelaitoksen johtokunta päättää

 

hyväksyä Joensuun Vesi -liikelaitoksen talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2023-2026 ja esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi esityksen mukaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.