Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 25.05.2023/Pykälä 32


 

 

Työllisyyspalvelujen resurssointi vuonna 2024

 

HETYJ 25.05.2023 § 32  

804/00.01.00.04/2023  

 

ESR-rahoitteiset työllisyyshankkeet Luotsi ja Topakka päättyvät 31.12.2023. Hankkeet ovat kehittäneet vaikuttavia työllisyyspalveluita vuodesta 2019 alkaen sekä toimineet merkittävänä lisäresurssina työllisyyden edistämisen palvelukokonaisuudessa. ESR-hankkeiden henkilöstöresurssi ajalla 2019-2023 on ollut yht. 43 htv. Merkittävimpänä palveluna hankkeissa on ollut asiakkaille tarjottu yksilöllinen tuki työllistymisen tai muun työmarkkinastatuksen saavuttamiseksi. Henkilökohtaista palvelua ovat tarjonneet hankkeissa työskentelevät duuniagentit sekä työkykykoordinaattorit. Lisäksi hankkeet ovat kehittäneet matalan kynnyksen palvelupistetoimintaa, työnantajan ja työnhakijan kohtaamista edistäviä palveluita sekä monialaista yhteistyötä.

 

ESR-rahoitteisten kehittämishankkeiden tehtävänä on luoda uudenlaista vaikuttavaa toimintaa, millä on jatkuvuutta olemassa olevassa palvelurakenteessa. Luotsin ja Topakan toiminnasta on perusteltua pyrkiä jatkamaan asiakkaille kohdennettua yksilöllistä tukea, työnantajayhteistyötä sekä palvelupistetoimintaa. Tukipalveluista perusteltua on jatkaa tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden seurannan ylläpitämistä, asiakkuuksien hallintaa sekä markkinointi- ja viestintätyötä asiakkaiden tavoittamiseksi matalalla kynnyksellä. Kokonaisuudessaan palkattavaksi esitettävä henkilöstömäärä on yhteensä 15 htv. Kaikki esitetyt tehtävät palvelevat osaltaan TE2024-uudistusta sekä kuntajohtoisen maakunnallisen työllisyyden ekosysteemin muodostumista. Huomioitavaa on, ettei TE-toimistosta, ELY-keskuksesta tai KEHA-keskuksesta vuoden 2025 alusta siirtyvä henkilöstöresurssi tule täyttämään hankkeiden jälkeisiä palveluvajeita, sillä kunnille siirtyvät tehtävät kohdentuvat työllisyydenhoidon viranomaistyöhön.

 

Kaupungin taloustilanne heikkenee merkittävästi vuoden 2024 alusta lähtien, mikä vaatii tulosalueilta toiminnan sopeuttamista pieneneviin resursseihin. Työllisyyspalveluista sopeuttaminen voi merkitä sitä, ettei työllisyyden tulosalueen talousarvion esitetä kasvavan tästä vuodesta huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuuden lievästä kasvusta, ESR-hankerahoituksen päättymisestä sekä henkilöstömenojen kasvusta KVTesin mukaisten palkankorotusten vuoksi. Työllisyyden heikentymisen ennusmerkeistä johtuen on kuitenkin perusteltua pyrkiä siihen, että aktiiviseen työllisyystoimintaan ja vaikuttavaksi todettuihin palveluihin pystyttäisiin taloudellisesta tilanteesta huolimatta resursoimaan mahdollisimman paljon kaupungin elinvoiman edistämiseksi.

 

Johtuen kaupungin heikkenevästä taloudesta Työllisyyspalvelut tulosalueen talousarviota lähdetään valmistelemaan vuoden 2023 talousarvion sisältämän määrärahan tasolla, joka on 14 950 000 € sisältäen työmarkkinatuen maksuosuuden sekä työllisyyspalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden. Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2027 taloussuunnitelman linjausten tarkentuminen voi aiheuttaa tarvetta tarkastella määrärahojen kokonaistasoa uudelleen, joten nyt esitettävä resurssointi on tavoitteellinen taso.

 

Jotta päättyvistä ESR-hankkeista pystytään säilyttämään edellä esitettyjä vaikuttavimpia palveluja, edellyttää tämä toiminnallisten kohdennusten muutosta talousarvion sisällä. Muutos esitetään toteutettavaksi siirtämällä kuluvana vuonna palkkatukeen varatusta resurssista henkilöstöresursseihin noin 900 000 €. Siirto on perusteltua, sillä Työllisyyspalveluista kaupungin sisäisiin työsuhteisiin suunnattu palkkatuen käyttö on toteutunut suunniteltua pienempänä jo vuosien ajan. Lisäksi uudistuva palkkatukilainsäädäntö muuttaa merkittävästi palkkatuen saamisen ehtoja rajaten sen käyttöä nykyisestä 1.7.2023 alkaen. Julkiselle sektorille kohdentuva palkkatuki johtaa tutkitusti harvoin pysyvään työllistymiseen, joten vaikuttavuuden näkökulmasta palkkatukeen kohdentuva resurssi on tarkoituksenmukaista ohjata vaikuttavampiin työllisyyspalveluihin. Esimerkiksi asiakkaille tarjottava yksilöllinen valmennus johtaa kaupungin palkkatukijaksoa todennäköisemmin työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

 

Työllisyyspalvelujen uuden määrärahakohdennuksen myötä mahdollistuvat uudet tehtävät tulevat hakuun tai tehtäviä vakinaistetaan ehdollisena syksyllä 2023. Ehdollisuus purkaantuu, mikäli kaupungin henkilöstösuunnitelmassa 2024 esitetyt työllisyyspalvelujen tehtävät hyväksytään ehdotuksen mukaisena ja määrärahat sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon.

 

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

 

Kansliapäällikön ehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää, että

 

Työllisyyspalvelut- tulosalueen vuoden 2024 talousarvion valmistelu pohjautuu vuoden 2023 talousarvion määrärahatasoon, joka on 14 950 000 €. Valmistelu sisältää n. 900 000 euron toiminnallisen kohdennuksen muutoksen palkkatuesta henkilöresursseihin verrattuna vuoden 2023 talousarvioon. Tulosalueen uudet tehtävät tulevat hakuun tai tehtäviä vakinaistetaan ehdollisena syksyllä 2023. Ehdollisuus purkaantuu, mikäli henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy kaupungin henkilöstösuunnitelmassa 2024 esitetyt työllisyyspalvelujen tehtävät esityksen mukaisena ja määrärahat sisältyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.