Dynasty tietopalvelu Haku RSS Tohmajärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/tohmajarvi/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 22.11.2021/Pykälä 464


 

Kunnanhallituksen ilmoitus asiaryhmistä, joihin se ei käytä otto-oikeuttaan

 

Kunnanhallitus 22.11.2021 § 464  

338/00.00.01.01/2021 [Sivistyslautakunnan järjestäytyminen 2021 - 2025]
329/00.00.01.01/2021 [Ympäristölautakunnan järjestäytyminen 2021-2025]
24/00.01.01.06/2021 [Viranhaltijapäätösten seuranta 2021, yleisjohto, VIHA]
  

 

Kuntalain 92 §:n mukaisesti

 

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi

Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Hallintosäännössä voidaan määrätä, että kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä.

 

Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa:

 

1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

 

2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;

 

3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. (Otto-oikeuden rajoitukset: KuntaL 51 § 5 mom. kohdat 1. ja 2.)

 

Tohmajärven kunnan  01.6.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 31 §:ssä on seuraava määräys ottokelpoisen viranhaltijapäätöksen ilmoittamisesta ja otto-oikeuden käyttämisestä:

 

31 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

Kunnanhallituksella ja lautakunnilla on otto-oikeus.

 

Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen ja kunnanhallituksen jaoston on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kunnanhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen (ja lautakunnan) puheenjohtajalle ja esittelijälle.

 

Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kunnanhallituksen (tai lautakunnan) käsiteltäväksi.

 

Kunnanhallitus (sekä lautakunta) voi ennalta ilmoittaa, minkälaisissa asioissa se ei tule käyttämään otto-oikeutta, mikä vähentää hallinnollista työtä. Em. ilmoituksesta huolimatta kunnanhallitus (sekä lautakunta) voi tarvittaessa käyttää ottooikeutta ilmoituksessa mainituissa asioissa.

 

Sivistyslautakunta on tehnyt ilmoituksen asiaryhmistä, joihin se ei käytä otto-oikeuttaan 28.09.2021 § 90 ja ympäristölautakunta 12.10.2021 § 101. Musiikkiopiston johtokunnalla ei ole otto-oikeutta.

 

Asian valmistelija

 hallintopäällikkö, lomituspäällikkö, keskushallinnon sihteeri,

 

Esittelijä

 vs. kunnanjohtaja

 

Päätösehdotus

 Kunnanhallitus ilmoittaa alaisilleen viranhaltijoille, että se ei käytä otto-oikeuttaan seuraavissa asiaryhmissä:

- toimialajohtajan delegointipäätökset

- työntekijälle myönnettävä vuorotteluvapaa

- työntekijälle myönnettävä opintovapaa

- työntekijän määräaikainen osa-aikaistaminen

- työntekijän määräaikainen siirtäminen muihin tehtäviin

- työ- tai virkasuhteeseen palkkauspäätökset, jotka tehdään Populus-järjestelmässä (max. 6kk)

- palvelussuhteen päättyminen hallintosäännön 49 §:n mukaisest (purkaminen koeajalla, irtisanominen, purkaminen ja purkautuneena pitäminen)

- työntekijän koulutuspäätös

- työntekijän TVA-sijoittaminen

- henkilöstöä koskevat virka- tai työehtosopimuksen perusteella tehtävät päätökset

- toimipaikan tilapäinen sulkeminen

- vuokrauspäätökset

- Kannatuspäätös lehtiin ja julkaisuihin, mikäli alle 1.000 euroa (sponsorointi)

 

Lisäksi kunnanhallitus ilmoittaa, että se ei käytä otto-oikeuttaan lomituspäällikön päätöksiin, jotka tehdään toimintaa koskevien lakien mukaan seuraavasti:

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki (1231/1996) 10 § 3 momentti

- paikallisyksiköllä on nimetty vastuuhenkilö

 

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki (1231/1996) 11 § vastuuhenkilö päättää

- lomituspalvelujen antamisesta

- itse järjestetystä lomituksesta maksettavasta korvauksesta

- palvelun saajalta perittävistä maksuista

- palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetusta lomituspalvelusta aiheutuneet kustannukset

- perusteettomasti maksetun korvauksen takaisinperinnästä

Laki turkistuottajien lomituspalveluista (1264/2009) 18 § paikallisyksikkö päättää

- lomituspalvelujen antamisesta

- itse järjestetystä lomituksesta maksettavasta korvauksesta

- palvelun saajalta perittävästä maksusta

- palvelun saajan velvollisuudesta korvata perusteettomasti annetusta lomituspalvelusta aiheutuneet kustannukset

- perusteettomasti maksetun korvauksen takaisinperinnästä

 

Muista päätöksistä kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden on ilmoitettava neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta, jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Ilmoitus tehdään sähköisesti kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja esittelijälle hallintosäännön 31  §:n mukaisesti.

 

Lisäksi otto-oikeutta ei käytetä musiikkiopiston rehtorin päätöksiin, jotka koskevat:

- musiikkiopiston oppilaaksi ottamista

- sivuaineoppilaaksi hyväksymistä

- vapaaoppilaspaikan myöntämistä oppilaalle

- oppilaan opetuksen keskeyttämistä, kun oppilaan lukukausimaksu on maksamatta

 

Lisäksi merkitään tietoon saatetuksi, että maaseutupällikön päätöksiin käyttää otto-oikeutta maaseutulautakunta (Joensuun seudun maaseutupalveluiden yhteislautakunta), ei Tohmajärven kunnanhallitus.

 

Päätös

 Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus.

 

 ________