Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kontiolahden kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:443/kontiolahti/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.02.2023/Pykälä 21

 

Poikkeamislupa 1/2023

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 21  

411/10.03.00.01/2022  

 

 

Hakija:

Hakija on rakennuspaikan omistaja

 

Paikka:

Kontiolahden kunnan Pohjan kylässä sijaitseva kiinteistö ---------------------. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 6563 m².

 

Rakennushanke:

Noin 91 k-m²:n suuruisen 1-kerroksisen loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos ympärivuotiseksi asuinrakennukseksi.

 

Kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kaavassa rakennuspaikkaa kuuluu maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta. Yleiskaavassa rakennuspaikka kuuluu myös tehokkaan mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeelle (ra-1). Merkinnän mukaan vyöhykkeen piirissä olevilla rannoilla on keskimääräistä paremmat edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. Lisäksi rakennuspaikka kuuluu pohjavesialueelle (2 lk) (pv-2). Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan pohjavesien muodostumisalueille ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka aiheuttavat pohjavesien pilaantumisriskin.

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:ssa rakennuspaikka kuuluu taajamatoimintojen alueelle (A). Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylikunnalliset aluetarpeet. Suunnittelumääräyksen mukaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.

 

Maakuntakaava 2040:ssa rakennuspaikka kuuluu myös kaupunkiseudun kehittämisen kohdealueelle (ks). Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyvää yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeää ylikunnallisesti suunniteltavaa aluetta, joka kuuluu läheisesti kaupunkiseudun vaikutukseen asumisen, palvelujen, elinkeinotoiminnan ja työpaikkaliikenteen kautta. Alueelle sijoittuu sekä valtakunnan että maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä toimintoja ja siinä on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja toimintojen yhteensovittamisessa.

 

Ks-merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen, kävely- ja pyöräilyolosuhteiden sekä  joukkoliikenteen ja muun liikenteen sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta muodostamalla toimivia yhteyksiä ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä pysäkeille. Uusia alueita suunniteltaessa on otettava huomioon joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.

 

Maakuntakaavassa rakennuspaikka kuuluu tärkeälle ja vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv). Merkinnällä osoitetaan tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua.

 

Maakuntakaavan rantojen käyttöä koskevien suunnittelumääräysten ja -suositusten mukaan ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä monimuotoisen asumisen ja virkistyksen alueina. Rantojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava luonto- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan alueen luonnon monimuotoisuus, riittävän vapaan rantaviivan määrä sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. Lisäksi suunnittelusuosituksen mukaan taajamien ja kylien läheisyydessä voidaan rantarakentamisessa käyttää kunnassa yleisesti käytettyä rantarakentamisen mitoitusta tiiviimpää mitoitusta.

 

Rakennuspaikka on suunnittelutarvealuetta ja kuuluu pohjavesialueelle.

 

Rakennusjärjestys:

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 8.6.2020 hyväksymä rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleis- tai asemakaavassa ole toisin määrätty.

 

Rakennuskiellot:

Alueella ei ole voimassa MRL 38 §:n tai 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.

 

Haetut ratkaisut:

Haetaan poikkeamista olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi kaavoittamattomalla ranta-alueella.

 

Hakijan perustelut:

Erityinen syy käyttötarkoituksen muutokselle on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö tai hyödyntäminen.

 

Käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä sekä on sopivaa maisemalliselta kannalta.

 

Naapureiden kuuleminen:

Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa.

 

 

Lausunto:

Kyseessä on olemassa oleva noin 6563 m²:n suuruinen rakennuspaikka, jossa on noin 91 k-m²:n suuruinen lomarakennus. Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 72 §:n mukaan ranta-alueelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Maankäytön suunnittelun tulisi lain mukaan tapahtua kaavalla. Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, minne ei rakenneta mitään uutta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Olemassa olevan rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen ei tällä alueella aiheuta em. haittoja. Alue on tarkoitus yleiskaavoittaa lähivuosien aikana. Käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle. Tulevalla kaavoituksella ratkaistaan muun muassa liikenneyhteydet ja kulku tonteille kyseisellä alueella.

 

Poikkeaminen ei MRL 171 §:n mukaisesti myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kyseessä olevalla rakennuspaikalla ei ole tiedossa tällaisia arvoja, jotka vaarantuisivat käyttötarkoituksen muutoksella.

 

Edelleen MRL 171 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä ei muodosteta uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikka on myös liittynyt kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.

 

Vuonna 2022 hyväksytyssä Kontiolahden kunnan maapoliittisessa ohjelmassa on otettu kantaa käyttötarkoituksen muutoksiin rannalla. Ohjelman mukaisesti tällaista poikkeamislupaa tarkasteltaessa arvioidaan seuraavia seikkoja:

-         alueen taajamoitumispaine

-         rakennuspaikan soveltuvuus ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen; käyttötarkoituksen muutoksia ei myönnetä erittäin syrjäisille ja huonojen kulkuyhteyksien päässä oleville rakennuspaikoille

-         rakennuspaikan infrastruktuuri; ensisijaisesti käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia vain vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyvillä rakennuspaikoilla

-         mahdollisuus maanomistajien tasapuoliseen kohteluun

-         vaatimukset rakennuspaikalle; koko 5000 m² ja rantaviivan pituus 50 metriä. Olosuhteet huomioon ottaen (esim. palveluiden läheisyys, viemäri) voidaan tapauskohtaisesti harkita myös pienemmillä kohteilla)

-         rakennuksen tekninen soveltuvuus vakituiseen asumiseen.

 

Lähialueella on muutakin olemassa olevaa ympärivuotista asutusta. Kyseinen alue on tarkoitus yleiskaavoittaa lähivuosien aikana. Palveluiltaan rakennuspaikka tukeutuu kirkonkylän palveluihin. Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys ja on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, mikä voidaan nähdä puoltavana seikkana käyttötarkoituksen muutokselle. Täysin vastaavissa olosuhteissa voidaan muillekin maanomistajille myöntää poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokselle. Poikkeamislupa on kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa ja kunkin rakennuspaikan olosuhteita tarkastellaan erikseen ottamalla huomioon kaikki maapoliittisessa ohjelmassa esitetyt käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset.

 

Käyttötarkoituksen muutos edellyttää uuden rakennusluvan hakemista, jossa tarkastellaan rakennuksen soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen. Tämä poikkeamislupa ei muuta käyttötarkoitusta.

 

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää erillisistä suunnittelutarveratkaisuista ja tekee poikkeamispäätökset.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, puh. 0400 491 791.

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan lausunnossa esitettyjen perustelujen ja ehtojen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 171 §:n mukaiset edellytykset.

 

Valvontamaksu 465 euroa

 

Sovelletut lainkohdat:

MRL 171 §

MRL 173-174 §

 

Päätöksen antopäivä: 3.3.2023

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: 3.3.2025

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

 

 

Poikkeamislupa 1/2023

 

Tekninen lautakunta 28.02.2023 § 21  

411/10.03.00.01/2022  

 

 

Hakija:

Hakija on rakennuspaikan omistaja

 

Paikka:

Kontiolahden kunnan Pohjan kylässä sijaitseva kiinteistö ---------------------. Rakennuspaikan pinta-ala on noin 6563 m².

 

Rakennushanke:

Noin 91 k-m²:n suuruisen 1-kerroksisen loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos ympärivuotiseksi asuinrakennukseksi.

 

Kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Kaavassa rakennuspaikkaa kuuluu maa-ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Merkinnällä osoitetaan maa- ja metsätalousalueina kaikki ne maaseutualueet, joille ei ole tarpeen osoittaa muuta käyttötarkoitusta. Yleiskaavassa rakennuspaikka kuuluu myös tehokkaan mitoituksen rantarakentamisen vyöhykkeelle (ra-1). Merkinnän mukaan vyöhykkeen piirissä olevilla rannoilla on keskimääräistä paremmat edellytykset rantavyöhykkeellä tapahtuvaan rakentamiseen verrattuna vastaavan tyyppisiin vesistöihin tai saman vesistön muihin osiin. Lisäksi rakennuspaikka kuuluu pohjavesialueelle (2 lk) (pv-2). Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan pohjavesien muodostumisalueille ei saa sijoittaa sellaisia toimintoja, jotka aiheuttavat pohjavesien pilaantumisriskin.

 

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:ssa rakennuspaikka kuuluu taajamatoimintojen alueelle (A). Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen aluetta, jolla on yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta vähintään seudullista merkitystä ja jonka suunnittelussa tulee ottaa huomioon ylikunnalliset aluetarpeet. Suunnittelumääräyksen mukaisesti yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon taajaman erityispiirteet ja edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä sekä keskusta-alueen kehittämistä taajaman toiminnalliseksi ja taajamakuvaltaan selkeäksi kokonaisuudeksi. Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota taajamakuvaan ja taajaman sisäisen viherverkoston, arvokkaan kulttuuriympäristön ominaispiirteiden sekä luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön kohteiden erityisarvojen säilyttämiseen. Laajennusalueiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon taloudellisuus, palvelujen saavutettavuus kaikilla liikennemuodoilla ja kävelyn ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen toimintamahdollisuudet.

 

Maakuntakaava 2040:ssa rakennuspaikka kuuluu myös kaupunkiseudun kehittämisen kohdealueelle (ks). Merkinnällä osoitetaan Joensuun kaupunkiseutuun liittyvää yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta tärkeää ylikunnallisesti suunniteltavaa aluetta, joka kuuluu läheisesti kaupunkiseudun vaikutukseen asumisen, palvelujen, elinkeinotoiminnan ja työpaikkaliikenteen kautta. Alueelle sijoittuu sekä valtakunnan että maakunnan kehittämisen kannalta tärkeitä toimintoja ja siinä on tarvetta kuntien yhteistoimintaan alueidenkäytön suunnittelussa ja toimintojen yhteensovittamisessa.

 

Ks-merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa asuminen, palvelut ja työpaikat tulee ensisijaisesti ohjata nykyisen taajama- ja kylärakenteen yhteyteen eheyttämään yhdyskuntarakennetta ja tukemaan palvelujen, kävely- ja pyöräilyolosuhteiden sekä  joukkoliikenteen ja muun liikenteen sekä tietoliikenneyhteyksien kehittämistä. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta muodostamalla toimivia yhteyksiä ja esteettömiä kevyen liikenteen väyliä pysäkeille. Uusia alueita suunniteltaessa on otettava huomioon joukkoliikenteen hyvä saavutettavuus. Maaseutuelinkeinojen kannalta hyvät peltoalueet tulee turvata muulta rakentamiselta.

 

Maakuntakaavassa rakennuspaikka kuuluu tärkeälle ja vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle (pv). Merkinnällä osoitetaan tärkeät tai vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet. Suunnittelumääräyksen mukaan aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua.

 

Maakuntakaavan rantojen käyttöä koskevien suunnittelumääräysten ja -suositusten mukaan ranta-alueita tulee kehittää viihtyisinä monimuotoisen asumisen ja virkistyksen alueina. Rantojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava luonto- ja maisema-arvot, vesihuollon järjestäminen ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Rantarakentaminen tulee mitoittaa siten, että suunnittelussa turvataan alueen luonnon monimuotoisuus, riittävän vapaan rantaviivan määrä sekä yleisen virkistyskäytön tarpeet ja vesille pääsyn mahdollisuudet. Lisäksi suunnittelusuosituksen mukaan taajamien ja kylien läheisyydessä voidaan rantarakentamisessa käyttää kunnassa yleisesti käytettyä rantarakentamisen mitoitusta tiiviimpää mitoitusta.

 

Rakennuspaikka on suunnittelutarvealuetta ja kuuluu pohjavesialueelle.

 

Rakennusjärjestys:

Alueella on voimassa kunnanvaltuuston 8.6.2020 hyväksymä rakennusjärjestys, jonka määräyksiä on noudatettava, ellei yleis- tai asemakaavassa ole toisin määrätty.

 

Rakennuskiellot:

Alueella ei ole voimassa MRL 38 §:n tai 53 §:n mukaista rakennuskieltoa.

 

Haetut ratkaisut:

Haetaan poikkeamista olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi kaavoittamattomalla ranta-alueella.

 

Hakijan perustelut:

Erityinen syy käyttötarkoituksen muutokselle on olemassa olevan rakennuksen tarkoituksenmukainen käyttö tai hyödyntäminen.

 

Käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle ja ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä sekä on sopivaa maisemalliselta kannalta.

 

Naapureiden kuuleminen:

Hakija on suorittanut naapureiden kuulemisen tarvittavassa laajuudessa. Naapureilla ei ollut huomautettavaa.

 

 

Lausunto:

Kyseessä on olemassa oleva noin 6563 m²:n suuruinen rakennuspaikka, jossa on noin 91 k-m²:n suuruinen lomarakennus. Poikkeamista haetaan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi. Rakennuspaikka sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 72 §:n mukaan ranta-alueelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Maankäytön suunnittelun tulisi lain mukaan tapahtua kaavalla. Kyseessä on olemassa oleva rakennuspaikka, minne ei rakenneta mitään uutta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Olemassa olevan rakennuspaikan käyttötarkoituksen muuttaminen ei tällä alueella aiheuta em. haittoja. Alue on tarkoitus yleiskaavoittaa lähivuosien aikana. Käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa tulevalle kaavoitukselle. Tulevalla kaavoituksella ratkaistaan muun muassa liikenneyhteydet ja kulku tonteille kyseisellä alueella.

 

Poikkeaminen ei MRL 171 §:n mukaisesti myöskään saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Kyseessä olevalla rakennuspaikalla ei ole tiedossa tällaisia arvoja, jotka vaarantuisivat käyttötarkoituksen muutoksella.

 

Edelleen MRL 171 §:n mukaisesti poikkeaminen ei saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä ei muodosteta uutta rakennuspaikkaa. Rakennuspaikka on myös liittynyt kunnalliseen vesi- ja viemärijärjestelmään.

 

Vuonna 2022 hyväksytyssä Kontiolahden kunnan maapoliittisessa ohjelmassa on otettu kantaa käyttötarkoituksen muutoksiin rannalla. Ohjelman mukaisesti tällaista poikkeamislupaa tarkasteltaessa arvioidaan seuraavia seikkoja:

-         alueen taajamoitumispaine

-         rakennuspaikan soveltuvuus ympäröivään yhdyskuntarakenteeseen; käyttötarkoituksen muutoksia ei myönnetä erittäin syrjäisille ja huonojen kulkuyhteyksien päässä oleville rakennuspaikoille

-         rakennuspaikan infrastruktuuri; ensisijaisesti käyttötarkoituksen muutokset ovat mahdollisia vain vesijohto- ja viemäriverkostoon liittyvillä rakennuspaikoilla

-         mahdollisuus maanomistajien tasapuoliseen kohteluun

-         vaatimukset rakennuspaikalle; koko 5000 m² ja rantaviivan pituus 50 metriä. Olosuhteet huomioon ottaen (esim. palveluiden läheisyys, viemäri) voidaan tapauskohtaisesti harkita myös pienemmillä kohteilla)

-         rakennuksen tekninen soveltuvuus vakituiseen asumiseen.

 

Lähialueella on muutakin olemassa olevaa ympärivuotista asutusta. Kyseinen alue on tarkoitus yleiskaavoittaa lähivuosien aikana. Palveluiltaan rakennuspaikka tukeutuu kirkonkylän palveluihin. Rakennuspaikalle on valmis tieyhteys ja on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon, mikä voidaan nähdä puoltavana seikkana käyttötarkoituksen muutokselle. Täysin vastaavissa olosuhteissa voidaan muillekin maanomistajille myöntää poikkeamislupa käyttötarkoituksen muutokselle. Poikkeamislupa on kuitenkin aina tapauskohtaista harkintaa ja kunkin rakennuspaikan olosuhteita tarkastellaan erikseen ottamalla huomioon kaikki maapoliittisessa ohjelmassa esitetyt käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset.

 

Käyttötarkoituksen muutos edellyttää uuden rakennusluvan hakemista, jossa tarkastellaan rakennuksen soveltuvuus ympärivuotiseen asumiseen. Tämä poikkeamislupa ei muuta käyttötarkoitusta.

 

Kontiolahden kunnan hallintosäännön 18 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää erillisistä suunnittelutarveratkaisuista ja tekee poikkeamispäätökset.

 

Lisätietoja: maankäyttöpäällikkö Marja-Liisa Sykkö, puh. 0400 491 791.

 

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta myöntää haetun poikkeamisluvan lausunnossa esitettyjen perustelujen ja ehtojen mukaisesti. Luvan myöntämiselle on olemassa MRL 171 §:n mukaiset edellytykset.

 

Valvontamaksu 465 euroa

 

Sovelletut lainkohdat:

MRL 171 §

MRL 173-174 §

 

Päätöksen antopäivä: 3.3.2023

Päätöksen viimeinen voimassaolopäivä: 3.3.2025

 

 Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________