Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 11.01.2022/Pykälä 5


 

 

Kesätyöohjelma vuodelle 2022

 

HETYJ 11.01.2022 § 5  

1024/14.00.00/2021  

 

Vuonna 2022 nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 201 000 euron määräraha (vuon­na 2021 määräraha oli myös 201 000 €). Summalla on tarkoitus järjestää mahdollisuuksien mukaan koronavaikutuksista riippuen n. 370 joensuulaiselle nuorelle kesätyö sekä tukea yritysten, yh­dis­tys­ten, kotitalouksien tai nuoren yrittäjän itsensä kesätyöllistämistä. Vuonna 2021 kaupunki työllisti 275 nuorta; koronasta johtuvista syistä määrä oli alhaisempi, kuin ennen koronaa.

 

Kesätyöntekijäksi kaupungin omille työpaikoille

 

Kaupungin kesätöiden kesto on 2-4 viikko, osa kesätöistä on kokoaikaisia ja osa kesätöistä on osa-aikaisia. Kesätyöntekijän palkanmaksussa noudatetaan KvTes:n kesätyöntekijän palkkausta.

 

Kesätyöntekijäksi voi hakea, mikäli nuori on täyttänyt vuoden 2021 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2022 aikana. Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen 31.12.2021 ja edelleen tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu 31.12.2021 ja edelleen, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

 

Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita.

 

Valinnat

 

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti - kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

 

Työsopimukset ja -todistukset

 

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset ja annetaan työtodistukset.

 

Perehdyttäminen

 

Kesätyöntekijöille järjestetään ennen työskentelyn aloit­ta­mis­ta yhteiset perehdytystilaisuudet.

 

Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pe­li­sään­nöis­tä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oi­keuk­sis­ta ja velvollisuuksista.

 

Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille ja har­joit­te­li­joil­le nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

 

Tiedottaminen ja palaute

 

Hakijoille lähetetään väliaikatietoa rekrytointiprosessista kevään ja alkukesän aikana.

 

Kesätyöntekijöille lähetetään palautekysely kesätyön jälkeen.

 

Harjoittelupaikat

 

Kaupunki mahdollistaa ympäri vuoden työpaikoillaan harjoitteluja, jotka kuuluvat eri alojen opis­ke­li­joi­den opintoihin. Harjoittelujen kesto ja sisältövaatimukset mää­ri­tel­lään oppilaitosten ja opintosuunnitelmien/tutkintovaatimusten kautta. Op­pi­lai­tos­koh­tai­ses­ti on eroja harjoittelujen kestoissa, harjoitteluiden pal­kat­to­muu­des­ta tai palkallisuudesta, ohjauksesta ja muista seikoista. Harjoittelujen to­teut­ta­mi­ses­sa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja. Toimialat harkitsevat mahdollisuuden har­joit­te­lu­jen toteuttamiseen. Toimiala vastaa harjoittelijan palkanmaksusta ja muista kustannuksista.

 

 

Kesätyöt yrityksissä, yhdistyksissä ja kotitalouksissa -tukea kaupungilta

 

Yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille annetaan tukea joensuulaisten nuorten palkkaamiseksi. Näin halutaan mahdollistaa en­tis­tä paremmin nuorille toivetta vastaavalla alalla työskenteleminen. Samalla ha­lu­taan kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia nuorten palkkaamiseen.

 

Yri­tys, yhdistys tai kotitalous voi saada kesätyöpaikkatukea lähtökohtaisesti enintään viiden nuoren työllistämiseen, mutta mi­­li kaupungin kesätyöbudjettia vaikuttaa olevan käyttämättä, voi­daan tukea maksaa samalle työnantajalle useampienkin kesätyöntekijöiden palk­kaa­mi­seen. Kaupungin myöntämän yritystuen suuruus on 360€/nuori.

 

Viime kesänä pilotoimme kaupungin perinteisen yritystuen rinnalla rekrytointiyrityksen toteuttamaa nuorten kesätyökampanjaa. Tämä kokemus oli erittäin onnistunut, 72 joensuulaista nuorta sai työpaikan yrityksissä, yhdistyksissä tai kotitalouksissa. Saadun palautteen perusteella toteutustapaa kannattaa jatkaa. Tästä syystä selvitämme heti alkuvuodesta tulevaa kesää ajatellen samankaltaisen nuorten työllistämisen toteutuksen.

 

Yritys, yhdistys tai kotitalous voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palk­kaa­mi­seen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 

Kesätyöntekijäksi voi hakea, mikäli nuori on täyttänyt vuoden 2021 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2022 aikana. Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen 31.12.2021 ja edelleen tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu 31.12.2021 ja edelleen, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa. Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi täs­sä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa (myös avopuolison) lapsi tai lapsenlapsi. Tukea ei myöskään myön­ne­tä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työs­ken­te­le­mään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa. Tukea ei myön­ne­tä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työ­so­pi­mus­lain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset). Yrit­­jä vastaa tukea hakiessaan, että em. perusteet täyttyvät.

 

 

Kaupunki kesätyöllistäjänä nuorille yrittäjille

 

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kaut­ta itsensä kesäkautena.  Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen pe­rus­tet­tu yritys tai 4H-yritys.  Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko op­pi­lai­tok­sen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa.

 

Uutena kokeiluna pilotoimme yhteistyössä Nuori yrittäjyys ry. järjestön ja Riverian kanssa harjoitusyrittäjien tukemista ostamalla ostopalveluna oppilaitoksen harjoitteluyrittäjän (Vuosi yrittäjänä-ohjelma) palveluita alihankintana.
 

Harjoitusyrittäjien toimintaa ohjaa Joensuun kaupungin työntekijöiden lisäksi oman oppilaitoksen Vuosi Yrittäjänä-ohjelmassa toimiva opettaja. Kaupungin ostamia palveluja ovat esimerkiksi puutarha/puistonhoitotyöt, lasten ja nuorten kesätoiminnot, siivous- ja kunnossapitotyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito ja/tai muut soveltuvat työt. Nuoria voi hyödyntää myös esimerkiksi kunnan markkinointi- ja sosiaalisen median työtehtävissä, osallisuus- ja yhteisöllisyystyössä ja monissa muissa tehtävissä.

 

Pyrkimyksenä on osallistaa nuoria kunnan palveluiden pariin ja saada samalla autenttinen kokemus oman yrityksen pyörittämisestä. Yritystoiminnassa onnistumisen myötä saa harjoitusyrittäjä kokemuksen kunnan toimintaan vaikuttamisesta, joka sitouttaa hänet positiivisesti asuinkuntaansa. Aktiivisella nuoren yrittäjyyden tukemisella saamme elinvoimaa ja uusia yrittäjiä. Tällä tavoin edistämme nuorten asennetta luoda aktiivisesti omaa uraa ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Samalla tulee myös kunta työnantajana tutuksi. Opiskelijoilla on samalla mahdollista kartuttaa opintojaan samalla.

 

Nuoren yrittäjän on oltava joensuulainen 31.12.2021 alkaen ja edelleen. Nuoren tulee olla täyttänyt vuoden 2021 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2022 aikana. Yrityksen tulee olla jo­ko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys tai vuosi yrittäjänä ohjelman harjoitteluyritys.  Yrityksellä tulee olla yri­tys­oh­jaa­ja/omavalmentaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Nuoren yrittäjän tuki kaupungilta on suuruudeltaan 250 euroa. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut ak­tii­vi­ses­ti kesäkautena 2022 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suu­ri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri eu­ro­mää­rä. Harjoitteluyrittäjä laskuttaa tekemästään työstä kaupungin kanssa ennalta sovitun summan tai tuntihinnan.

 

Tärkeät päivämäärät

 

Kesätyöpaikat ovat haettavina 1.2.2022 klo 9.00 alkaen ja hakuaika päättyy 1.3.2022 klo 15.00.

 

Kesätyöt kaupungin työpaikoilla järjestetään 2.5. - 30.9.2022.

 

Hakuohjeet päivämäärineen päivitetään Joensuun kaupungin verkkosivuille tammikuun aikana.

 

Henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä kesätyöohjelman vuodelle 2022.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.