Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto
Pöytäkirja 15.12.2022/Pykälä 64


 

 

Kesätyöohjelma 2023

 

HETYJ 15.12.2022 § 64  

4669/14.00.00/2022  

 

 

Vuonna 2023 nuorten kesätyöllistämiseen on varattu 206 000 euron määräraha (vuon­na 2022 määräraha oli 201 000 € (vuodelle 2023 huomioitu korotukset). Summalla mahdollistetaan joensuulaisille nuorille kesätyötä mm. kaupungin työpaikoilla, yrityksissä, kotitalouksissa, yhdistyksissä ja esim. harjoitusyrittäjänä. Vuonna 2022 kaupunki työllisti yhteensä 303 nuorta ja vuonna 2021 275 nuorta. Korona on vaikuttanut useamman kesän ajan nuorten työllistymiseen, mutta työllistettyjen nuorten määrä on edelleen hyvä.

 

 

  1.  Kesätyöntekijäksi kaupungin omille työpaikoille

 

Kaupungin kesätöiden kesto on kahdesta (2) viikosta yhteen (1) kuukauteen. Kesätyöntekijän palkanmaksussa noudatetaan KvTes:n kesätyöntekijän palkkausta.

 

Kesätyöntekijäksi voi hakea, mikäli nuori on täyttänyt vuoden 2022 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2023 aikana. Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.23 ja edelleen kesätyön aikana tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.2023 ja edelleen kesätyön aikana, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

 

Kesätyöntekijöiksi ei valita jo kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita hakijoita tai työmarkkinatukea saavia henkilöitä.

 

Valinnat

 

Valinnoissa painotetaan henkilön sopivuutta tarjottuun tehtävään. Valinnat tehdään huhti - kesäkuussa yksilö- ja ryhmähaastatteluiden avulla. Peruutuspaikkoja täytetään tarvittaessa tämän jälkeenkin.

 

Työsopimukset ja -todistukset

 

Kaikille kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset. Kesätyöntekijöille lähetetään myös kesätöiden jälkeen työtodistus.

 

 

Perehdyttäminen

 

Kesätyöntekijöille järjestetään ennen työskentelyn aloit­ta­mis­ta yhteiset perehdytystilaisuudet. Perehdytyksiin osallistuminen on suotavaa jokaiselle kaupungin työpaikoille kesätöihin tulevalle nuorelle. Perehdytyksessä kerrotaan kaupungista työnantajana, työelämän pe­li­sään­nöis­tä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oi­keuk­sis­ta ja velvollisuuksista. Alakohtainen perehdytys tapahtuu työpaikoilla. Kesätyöntekijöille ja har­joit­te­li­joil­le nimetään työpaikoilla vastuuhenkilö.

 

Tiedottaminen ja palaute

 

Hakijoille lähetetään väliaikatietoa rekrytointiprosessista kevään ja alkukesän aikana.

 

Kesätyöntekijöille lähetetään palautekysely kesätyön jälkeen.

 

 

 

 

  1. Kesäharjoittelupaikat

 

Kaupunki mahdollistaa työpaikoillaan harjoitteluja, jotka kuuluvat eri alojen opis­ke­li­joi­den opintoihin. Harjoittelujen kesto ja sisältövaatimukset mää­ri­tel­lään oppilaitosten ja opintosuunnitelmien/tutkintovaatimusten kautta. Op­pi­lai­tos­koh­tai­ses­ti on eroja harjoittelujen kestoissa, harjoitteluiden pal­kat­to­muu­des­ta tai palkallisuudesta, ohjauksesta ja muista seikoista. Harjoittelujen to­teut­ta­mi­ses­sa noudatetaan oppilaitoskohtaisesti vakiintuneita toimintatapoja. Toimialat harkitsevat mahdollisuuden har­joit­te­lu­jen toteuttamiseen. Toimiala vastaa harjoittelijan palkanmaksusta ja muista kustannuksista.

 

Työpaikoilla on mahdollisuus tiedustella henkilöstöpalveluista kesätyöbudjetista tukea kesäajan harjoitteluihin. Jos kesätyörahaa on käytettävissä, voidaan harjoittelijan palkkakustannuksia korvata myös kesätyöbudjetista.

 

 

  1. Kesätyöt yrityksissä, yhdistyksissä ja kotitalouksissa -tukea kaupungilta

 

Yrityksille/yhdistyksille ja kotitalouksille annetaan tukea nuoren palkkaamiseksi. Näin halutaan mahdollistaa en­tis­tä paremmin nuorille toivetta vastaavalla alalla työskenteleminen. Samalla ha­lu­taan kannustaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia nuorten palkkaamiseen. Tuen suuruus on 360€/nuori. Vuonna 2022 yritykset työllistivät tällä tukimuodolla 40 nuorta.

 

Yri­tys, yhdistys tai kotitalous voi saada kesätyöpaikkatukea enintään viiden nuoren työllistämiseen. Mi­­li varattua määrärahaa jää näin myönnettyjen tukien jälkeen käyttämättä (arvioidaan tilanne kesäkuun jälkeen), voi­daan tukea maksaa samalle työnantajalle useampienkin kesätyöntekijöiden palk­kaa­mi­seen.

 

Kahtena kesänä nuoret ovat voineet hakea kesätöitä myös Eezy Pikaduunin kautta Joensuun kaupungin tuella. Tämä käytäntö on ollut erittäin toimiva. Vuonna 2022 60 nuorta sai tätä kautta töitä ja vuonna 2021 72 nuorta. Palvelu on kilpailutettu ja optio on käytettävissä myös vuonna 2023, joten tätä käytäntöä jatketaan myös ensi kesänä.

 

Tuen myöntämisen pe­ri­aat­teet

 

Yritys/yhdistys tai kotitalous voi saada tukea valitsemansa joensuulaisen nuoren palk­kaa­mi­seen kesätyöhön seuraavin edellytyksin:

 

Tukea voi hakea samoilla ehdoin, kuin kaupungin kesätöihin: nuori on täyttänyt vuoden 2022 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2023 aikana. Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.23 ja edelleen kesätyön aikana tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.2023 ja edelleen kesätyön aikana, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

 

Tukea ei myönnetä yrittäjän perheenjäsenen palkkaamiseen. Perheenjäseneksi täs­sä katsotaan yrittäjän tai puolisonsa (myös avopuolison) lapsi tai lapsenlapsi. Tukea ei myöskään myön­ne­tä sellaisen nuoren palkkaamiseen, joka on työskennellyt tai tulee työs­ken­te­le­mään samana kesänä Joensuun kaupungin palveluksessa. Tukea ei myön­ne­tä sellaiselle työnantajalle, joka on vähentänyt työntekijöitä (työ­so­pi­mus­lain määräykset; kuten lomautukset, irtisanomiset tai osa-aikaistamiset). Yrit­­jä vastaa tukea hakiessaan, että em. perusteet täyttyvät.

 

 

  1. Kaupunki kesätyöllistäjänä nuorille yrittäjille

 

Tuemme nuorten yritystoiminnan harjoittelua, silloin kun nuori työllistää sen kaut­ta itsensä kesäkautena.  Yrityksen tulee olla joko opintoihin liittyen pe­rus­tet­tu yritys tai 4H-yritys.  Lisäksi yrityksellä on oltava yritysohjaaja joko op­pi­lai­tok­sen tai 4H-yhdistyksen kautta. Tuki on suuruudeltaan enintään 250 euroa.

 

Uutena kokeiluna pilotoimme kesällä 2022 yhteistyössä Nuori yrittäjyys ry. järjestön ja Riverian kanssa harjoitusyrittäjien tukemista ostamalla ostopalveluna oppilaitoksen harjoitteluyrittäjän (Vuosi yrittäjänä-ohjelma) palveluita alihankintana.
 

Harjoitusyrittäjien toimintaa ohjaa Joensuun kaupungin työntekijöiden lisäksi oman oppilaitoksen Vuosi Yrittäjänä-ohjelmassa toimiva opettaja. Kaupungin ostamia palveluja ovat esimerkiksi puutarha/puistonhoitotyöt, lasten ja nuorten kesätoiminnot, siivous- ja kunnossapitotyöt sekä liikuntapaikkojen ylläpito ja/tai muut soveltuvat työt. Nuoria voi hyödyntää myös esimerkiksi kunnan markkinointi- ja sosiaalisen median työtehtävissä, osallisuus- ja yhteisöllisyystyössä ja monissa muissa tehtävissä.

 

Pyrkimyksenä on osallistaa nuoria kunnan palveluiden pariin ja saada samalla kokemus oman yrityksen pyörittämisestä. Yritystoiminnassa onnistumisen myötä saa harjoitusyrittäjä kokemuksen kunnan toimintaan vaikuttamisesta, joka sitouttaa hänet positiivisesti asuinkuntaansa. Aktiivisella nuoren yrittäjyyden tukemisella saamme elinvoimaa ja uusia yrittäjiä. Tällä tavoin edistämme nuorten asennetta luoda aktiivisesti omaa uraa ja osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Samalla tulee myös kunta työnantajana tutuksi. Opiskelijoilla on samalla mahdollista kartuttaa opintojaan myös samalla.

 

Pienilläkin teoilla on iso merkitys nuorten kokemukseen omasta toimijuudesta ja tulevaisuuden asuinpaikan valinnassa.

 

Kokeilu oli erittäin onnistunut, vaikka nuorten yrittäjien määrä jäikin vähäiseksi (6). Tätä mallia kuitenkin jatkamme myös vuonna 2023. Nuoria yrittäjiä voimme työllistää pitkin vuotta, mikäli vain sopivia työtehtäviä löytyy.

 

Tuen myöntämisen periaatteet

 

Tukea voi hakea samoilla ehdoin, kuin kaupungin kesätöihin: nuori on täyttänyt vuoden 2022 loppuun mennessä 15 vuotta ja hän voi täyttää korkeintaan 19 vuotta vuoden 2023 aikana. Kesätyöntekijän on oltava joensuulainen hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.23 ja edelleen kesätyön aikana tai ulkomaalainen nuori, jonka asuinkunta on Joensuu hakuajan päättymiseen mennessä 12.3.2023 ja edelleen kesätyön aikana, ja jonka työlupa-asiat ovat kunnossa.

 

Yrityksen tulee olla jo­ko opintoihin liittyen perustettu yritys tai 4H-yritys tai vuosi yrittäjänä ohjelman harjoitteluyritys.  Yrityksellä tulee olla yri­tys­oh­jaa­ja/omavalmentaja joko oppilaitoksen tai 4H-yhdistyksen kautta. Nuoren yrittäjän tuki kaupungilta haettuna on suuruudeltaan 250 euroa/kk. Yritystuen maksun edellytyksenä on, että yritys on toiminut ak­tii­vi­ses­ti kesäkautena 2023 ja toimintakauden tuloksen on oltava vähintään yhtä suu­ri kuin maksettava tuki (250 €). Mikäli toimintakauden tulos jää pienemmäksi kuin 250 € tuki, tukea alennetaan ja sitä maksetaan tuloksen kanssa yhtä suuri eu­ro­mää­rä.

 

Harjoitteluyrittäjä laskuttaa tekemästään työstä kaupungin kanssa sovitun summan.  Hän ei voi hakea erikseen 250 € nuoren yrittäjän tukea.

 

  1. TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

 

Kesätyöpaikat ovat haettavina 1.2.2023 klo 9.00 alkaen ja hakuaika päättyy 12.3.2023 klo 15.00.

 

Kesätyöt kaupungin työpaikoilla järjestetään pääasiallisesti 2.5. - 30.9.2023. Nuoria yrittäjiä voidaan työllistää myös muuna aikana. Myös muita nuorille suunnattuja työtehtäviä voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan kesätyöbudjetin sallimissa rajoissa muunakin kuin kesäaikana.

 

Yritystukien ja nuorten yrittäjien tuen hakuohjeet päivämäärineen päivitetään Joensuun kaupungin sivuille tammi-helmikuun 2023 aikana.

 

Valmistelija: henkilöstön kehittämispäällikkö

 

 

Vs. henkilöstö- ja yhteysjohtajan päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

 

hyväksyä kesätyöohjelman vuodelle 2023.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ville Elonheimo saapui kokoukseen klo 12.01.

 

Henkilöstön kehittämispäällikkö Päivi Tolvanen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.