Dynasty tietopalvelu Haku RSS Joensuun kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net:80/joensuu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 18.01.2022/Pykälä 7


9 Yksityisteiden avustusperusteet

 

 

Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten avustusperusteet

 

KRAKLK 18.01.2022 § 7  

987/10.01.00.04.00/2021  

 

Joensuun kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu muun muassa päättää vastuualueellaan perittävistä maksuista ja myönnettävistä avustuksista kaupunginvaltuuston hyväksymän maksu- ja taksapolitiikan yleisperusteiden mukaisesti.

 

Yksityistiet ovat merkittävä osa Joensuun alueen liikenneverkkoa. Yksityisteitä käy­te­tään vakituisen asutuksen kulkureitteinä, vapaa-ajan toimintoihin ja ne ovat elinkeinotoiminnan, varsinkin met­sä- ja maatalouden näkökulmasta tär­kei­tä.

 

Vuonna 2021 kunnossapitoavustusta saavien yksityisteiden kokonaismäärä oli Joen­suun alueella yhteensä 295 kappaletta. Avustettavaa tiepituutta oli yh­teen­sä 833 kilometriä. Vuonna 2021 yksityisteiden avustuksiin varattu määräraha oli yhteensä 316 800 eu­roa. Määrärahasta noin 225 000 euroa käytettiin kunnossapitoavustuksiin ja noin 10 000 euroa perusparannushankkeisiin. Vuoden 2022 talousarviossa yk­si­tyis­tei­den avustuksiin on varattu määrärahaa vastaavasti 316 800 euroa.

 

Joensuun kaupunki avustaa vuosittain kunnossapidossa niitä yksityisteitä, joi­den var­rel­la on pysyvää asutusta ja/tai merkittävää teollisuustoimintaa. Avus­tet­ta­van, py­sy­vän asutuksen käyttämän tie­osuu­den on oltava vähintään 0,5 ki­lo­met­riä. Kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­sen määrittämistä varten yksityistiet on jaettu kahteen avus­tus­luok­kaan. Avus­tuk­sen kokonaissumma määräytyy avustettavan tie­pi­tuu­den mukaisesti. Avustettavien tiekuntien tulee pitää kokouksia säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään 4 vuoden välein saadakseen kaupungin kunnossapitoavustuksen.

 

Kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa vuosittain perusparannushankkeita, jotka ovat saaneet ELY-keskuksen myöntämää valtionavustusta ja pieniä kohdennettuja korjaushankkeita, joissa ELY-keskus ei ole mukana. ELY-keskuksen avustamissa hankkeissa kaupungin avustus on puolet jäl­jel­le jäävästä osuudesta kus­tan­nuk­siin, kuitenkin enintään 20 % ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta. Pienempiin perusparannushankkeisiin kaupunki myöntää avustusta enin­tään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista, kui­ten­kin enintään 2 500 eu­roa. Tien varrella tulee olla pysyvää asutusta vä­hin­tään 0,5 kilometrin mat­kal­la.

 

Kaupunkirakennelautakunta on vuosittain tehnyt päätöksen yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteista. Jatkossa tehdään uusi päätös vain, jos siihen on tarvetta.

 

Vaihtelevan koronatilanteen vuoksi tiekunnat ovat pitäneet kokouksiaan aina silloin kun valtakunnalliset ohjeistukset ovat tämän sallineet ja vaikuttaneekin siltä, että suurin osa tiekunnista on saanut kokoukset pidettyä tilanteesta huolimatta. Tiekuntien, joiden kokouksesta on kulunut 4 vuotta tai enemmän, ja jotka muuten täyttävät kaupungin avustusperusteet, tulee pitää ko­kous viipymättä ja lähettää ko­kouk­ses­taan kaupunkirakennelautakunnalle pöytäkirja kuluvan vuoden loppuun men­nes­sä.

 

Vuonna 2020 aloitettuja yksityisteiden maastotarkastuksia tullaan jatkamaan.

 

Valmistelija: yhdyskuntainsinööri Laura Koskela/TT

 

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 

hy­väk­syä yksityisteiden avustusten pe­ri­aat­teet liitteen mukaisesti.

 

Tällä päätöksellä kaupunkirakennelautakunta kumoaa kaikki aiemmat avustusperiaatteet ja jatkossa uusi päätös tehdään vain, jos siihen on tarvetta.

 

Hakuajan jälkeen tulleiden kunnossapitoavustushakemusten käsittelyn yk­sin­ker­tais­ta­mi­sek­si avus­tuk­sen myöntäminen delegoidaan kau­pun­gin­in­si­nöö­rin pää­tet­­väk­si. Pienemmistä, korkeintaan 2 500 euron perusparannusavustuksista päättää kaupungininsinööri.

 

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.